ورود | ثبت نام

عناوين دروس حفاضت در برابر اشعه


دروس دوره های مقدماتی به دو بخش دروس عمومی و اختصاصی طبقه بندی شده است. دروس عمومی برای کلیه دوره های مقدماتی مشابه است. دروس اختصاصی متناسب با نیاز های آموزشی حفاظت در برابر اشعه در مراکز مختلف نظیر مراکز پرتونگاری صنعتی، مراکز پرتو پزشکی، تاسیسات هسته ای تدوین شده است.

 

 

دروس عمومي مقدماتي

رديف

موضوع

مدت ساعت تدريس

1

فلسفه حفاظت در برابر اشعه

1

2

فيزيك پرتوهاي يونساز

5

3

برخورد پرتوها با مواد

4

4

كميت و يكاها در حفاظت در برابر اشعه

2

5

آشكارسازي پرتوها

2+1

6

دزيمتري فردي

2

7

اثرات بيولوژيكي پرتوهاي يونساز

2

8

حفاظت در برابر پرتوگيري خارجي

2

9

حفاظت در برابر پرتوگيري داخلي

2

10

راديواكولوژي

1

11

بسته بندي و حمل و نقل مواد پرتوزا

2

12

مديريت پسماندهاي پرتوزا

1

13

استانداردهاي پايه حفاظت در برابر اشعه

1

14

كاربرد پرتوهاي غير يونساز و حفاظت در برابر آنها

2

15

قانون و مقررات حفاظت در برابر اشعه و آئين نامه اجرايي آن

1

16

بررسي پارامترهاي حفاظت در برابر اشعه(كار عملي-فقط ايكس و گاما)

2

جمع ساعات تدريس

37

دروس تخصصي پرتونگاري صنعتي مقدماتي

رديف

موضوع

مدت ساعت تدريس

1

آزمون هاي غير مخرب

2

2

منابع پرتو در پرتونگاري صنعتي(1)

2

3

تجهيزات جانبي در پرتونگاري صنعتي

2

4

اصول پتونگاري صنعتي و روش هاي پرتونگاري جوش(1)

2

5

كنترل كيفي دوربين هاي پرتونگاري صنعتي

2

6

معيارهاي حفاظت در برابر اشعه در پرتونگاري صنعتي

2

7

حفاظت در برابر اشعه در پرتونگاري(كار عملي)

6

8

حوادث پرتوي در مراكز صنعتي و مقابله با آنها

2

9

بهداشت حرفه اي

1

جمع ساعات تدريس

21

دروس تخصصي تاسيسات هسته اي

رديف

موضوع

مدت ساعت تدريس

1

مقررات حفاظت در برابر اشعه تاسيسات هسته اي

4

2

سوانح هسته اي در تاسيسات هسته اي و روش هاي مقابله با آنها

3

3

كاربرد منابع پرتوزا و حفاظت در برابر آنها

4

4

تهيه و توليد راديوايزوتوپ ها و حفاظت در آزمايشگاه هاي مربوطه

4

5

آشنايي با چرخه سوخت هسته اي و حفاظت در آزمايشگاه هاي مربوطه

4

6

آشنايي با راكتورهاي هسته اي و حفاظت در برابر آنها

4

7

آشنايي با شتاب دهنده ها و حفاظت در برابر آنها

4

8

آشنايي با مراكز تابش گاما و حفاظت در برابر آنها

4

9

كاليبراسيون و نگهداري آشكارسازهاي هسته اي

4

10

طراحي آزمايشگاه هاي هسته اي،كنترل و رفع آلودگي در آن

4

11

آشنايي با آزمايشگاه هاي پزشكي هسته اي و حفاظت در برابر آنها

4

جمع ساعات تدريس

43

دروس تخصصي دندانپزشكي

رديف

موضوع

مدت ساعت تدريس

1

فيزيك پرتوهاي يونساز

2

2

برخورد پرتوها با مواد و كميت ها و يكاها

2

3

اثرات بيولوژيكي پرتوهاي يونساز

2

4

حفاظت كاركنان در برابر اشعه

2

5

حفاظت بيماران در برابر اشعه

2

6

دزيمتري فردي

2

7

دستگاه هاي مولد اشعه ايكس

2

8

كنترل كيفي دستگاه هاي مولد اشعه ايكس

2

9

حفاظت در برابر پرتوهاي غيريونساز

2

10

استانداردها و مقررات حفاظت در برابر اشعه

2

جمع ساعات تدريس

20

دروس تخصصي پزشكي

رديف

موضوع

مدت ساعت تدريس

1

آشنايي با دستگاه هاي پرتو تشخيصي

2

2

حفاظت كاركنان در مراكز پرتوتشخيصي

2

3

آشنايي با دستگاه هاي پرتو درماني و كاربرد آنها

2

4

حفاظت در برابر اشعه در مراكز پرتو درماني

2

5

آشنايي و كاربرد راديوايزوتوپ ها و دستگاه ها در پزشكي هسته اي

2

6

حفاظت در برابر اشعه در پزشكي هسته اي

2

7

سوانح در مراكز پزشكي و روش هاي مقابله با آنها

2

جمع ساعات تدريس

14

مقالات
  مقاله شماره 1:کارکنان مراکز پرتوتشخیصی ایران با استفاده از فیلم بج
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/J.%20Radiological%20Protectionr.gif
مقاله شماره 2: ارتقاء ايمني در پرتونگاري صنعتي با ابداع سيستم ارزيابي كمي
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/icrp.jpeg  مقاله شماره 4: کمیت های دزیمتری در حفاظت در برابر اشعه  ICRP

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg

 مقاله شماره6: كاهش دز راديولوژي تشخيصي در چند بيمارستان با اجراي برنامه اطمينان از كيفيت

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/irpa.png مقاله شماره 7: دز ژنتيكي در آزمايشات راديولوژي تشخيصي ايران
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg  مقاله شماره 8: ارزيابي عوامل سانحه در شركتهاي راديوگرافي صنعتي ايران

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​

لینک های مرتبط
  انجمن بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب

www.irsnt.com

شرکت آشنا پرتو سایان

www.apsayan.com

شرکت سینا پرتو

www.apsayan.com

شرکت پارسیان شرق

www.parsianndt.com


آيا ميدانيد؟