ورود | ثبت نام

لینک های مرتبط
  انجمن بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب

www.irsnt.com

شرکت آشنا پرتو سایان

www.apsayan.com

شرکت سینا پرتو

www.apsayan.com

شرکت پارسیان شرق

www.parsianndt.com


 

راهنمای  استفاده از فیلم بج

برای دریافت فایل  روی راهنمای استفاده از فیلم بج کلیک نمایید

راهنمای استفاده از فیلم بج

 
الف- وصول بسته های پستی فیلم بج

   
شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان هر دو ماه یکبار (بین 25 تا 30 ماههای زوج) یک بسته فیلم بج برای مشترکین از طریق پست ارسال می کند

ب- کنترل محتویات بسته پستی


  داخل هر بسته پستی باید اقلام زیر وجود داشته باشد
1- برگ فهرست اسامی افراد تحت پوشش فیلم بج با ذکر شماره فیلم بج هر کدام
2- فیلم پرسنلی: برای هر پرتوکار، یک فیلم پرسنلی شماره خورده داخل بسته پستی قرار دارد
3- شماره روی فیلم ها 8 یا 9 رقم است. دو شماره اول سمت راست کد پرتوکار، دو شماره سوم و چهارم کد دوره و 4 یا 5 شماره آخر کد اشتراک فیلم بج است
4- فیلم کنترل: یک فیلم اضافی که دو رقم سمت راست شماره آن به 2 صفر ختم می شود،  از این فیلم برای ارزیابی اثرات زمینه محیطی  استفاده می شود.
5- پاکت سفید خالی:  مشترکین باید فیلم های دوره قبل خود را داخل این پاکت قرار داده و پست نماید.
6- بج: قاب پلاستیکی

ج- توزیع فیلم بین پرتوکاران

     

 : تعویض و نصب
فیلم را داخل بج طوری قرار دهید که شماره آن مقابل پنجره جلوی بج قرار گیرد

بر اساس فهرست داده شده به هر فرد باید فیلمی داده شود.
همواره دقت شود که فیلترهای فلزی بج کامل و در محل صحیح نصب شده باشد

 http://prds.ir/portal/Portals/0/2.gif
 
 

http://prds.ir/portal/Portals/0/Slide11.png

   

توصیه های کلی

·        فیلم هائیکه هنگام کار با پرتو بدون بج روی بدن نصب شده باشند قابل دزیمتری نیستند.

·        فیلم کنترل همواره باید بدون بج و دور از تابش پرتوها نگهداری شوند.

·        فیلمهای پرسنلی در زمانهائیکه مورد استفاده قرار ندارند باید در کنار فیلم کنترل در محلی مناسب با شرایط ریر قرار داده شوند:

-       دور از تابش پرتو (پرتوهای زمینه محیطی حداقل )

-       رطوب کمتر از 60% باشد.

-       دما ی محل در حدود 10 درجه سانتی گراد

-       تحت فشار نباشد

-       دور از مواد شیمیائی

·        لفاف کاغذی فیلم پاره نشده باشد.

·        فیلم بج در معرض مستقیم تابش آفتاب قرار نگیرد.

·        در طول استفاده ، فیلم داخل بج جابجا نشود.

·        دزیمتری فیلم هائیکه بدون فیلم کنترل همان دوره عودت داده شوند فاقد دقت لازم خواهد بود.

·         در صورتیکه با مواد پرتوزای باز کار می شود (نظیر مراکز پزشکی هسته ای ) بج یا فیلم به مواد پرتوزا آلوده نشود.

·        پرتوکاران هرگز بدون فیلم بج در محیط کار با اشعه قرار نگیرند.

·        پرتوکاران از فیلم بج فقط در مرکزی استفاده کنند که فیلم بج را برای آنها تهیه کرده است.

·        هنگام دریافت فیلمهای نوبت جدید باید فیلمهای استفاده شده در اسرع وقت همراه با فیلم کنترل مربوطه جهت بررسی نتیجه پرتوگیری به شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان عودت داده شود. لازم است بهنگام عودت دادن فیلمها دقت شود شماره نوبت کلیه فیلمها یکسان باشد.

·        پرتوکاران توجه داشته باشند که اگر از موعد عودت فیلمها بیش از 2 نوبت گذشته باشد قابل دزیمتری نبوده و نتیجه آن گزارش نخواهد شد.

 


مقالات
  مقاله شماره 1:کارکنان مراکز پرتوتشخیصی ایران با استفاده از فیلم بج
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/J.%20Radiological%20Protectionr.gif
مقاله شماره 2: ارتقاء ايمني در پرتونگاري صنعتي با ابداع سيستم ارزيابي كمي
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/icrp.jpeg  مقاله شماره 4: کمیت های دزیمتری در حفاظت در برابر اشعه  ICRP

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg

 مقاله شماره6: كاهش دز راديولوژي تشخيصي در چند بيمارستان با اجراي برنامه اطمينان از كيفيت

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/irpa.png مقاله شماره 7: دز ژنتيكي در آزمايشات راديولوژي تشخيصي ايران
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg  مقاله شماره 8: ارزيابي عوامل سانحه در شركتهاي راديوگرافي صنعتي ايران

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​

آيا ميدانيد؟؟؟