ورود | ثبت نام

منوی افقی

نسخه چاپی

  شرایط اشتراک فیلم بج    

 
 

ماده 1- دوره اشتراک :

دوره اشتراک فیلم بج شش ماه است . حق اشتراک فیلم بج برای هر دوره اشتراک جداگانه محاسبه می شود.تاریخ شروع و خاتمه دوره های اشتراک بشرح زیر تعیین می شود:

·     برای مشترکین جدیدی که در نیمه اول سال درخواست اشتراک دارند: از تاریخ شروع اشتراک تا 31 شهریور همان سال.

·     برای مشترکین جدیدی که در نیمه دوم سال درخواست اشتراک دارند: از تاریخ شروع اشتراک تا 29 اسفند همان سال.

·     برای مشترکین قدیمی (مشترکینی از زمان اشتراک آنها حداقل یک دوره گذشته باشد):  ازاول نیمه سال تا پایان همان نیمه سال

ماده 2- مبلع اشتراک:

مبلغی است که مشترک در هر دوره اشتراک باید به شرکت خدمات دزیمتری پارسیان پرداخت نماید . این مبلغ ازحاصل جمع عوامل زیر محاسبه میگردد:

  •      تغرفه فیلم بج در هردوره اشتراک ضربدر تعداد پرتوکارانی که در شروع دوره اشتراک فیلم بج دریافت می کنند.

  •     تعرفه فیلم بج در هر دوره اشتراک ضربدر تعداد پرتوکاران جدید که در طول دوره اشتراک به لیست اول دوره اشتراک اضافه شده اند .

  •   

    تعرفه هر عدد بج ضربدر تعداد بج هائیکه مشترک در هر دوره خریداری می کند.

ماده 3- تمدید اشتراک :

با توجه به ضرورت تعیین پرتوگیری کارکنان بصورت ممتد و بلا انقطاع ، اشتراک فیلم بج در شروع هر نیمه سال بطور خودکار تمدید خواهد شد .

تبصره 1: اسامی پرتوکاران برای شروع دوره اشتراک جدید دقیقا اسامی است که در پایان دوره اشتراک قبلی فیلم بج دریافت کرده اند. مگر آنکه قبل از شروع دوره اشتراک جدید ، مشترک فهرست جدیدی برای پرتوکاران خود اعلام کرده باشد.

تبصره 2: در صورتیکه برای پرتوکاری در دوره جدید فیلم بج ارسال شده باشد (حتی فقط یک نوبت)، هزینه فیلم بج وی عودت داده نخواهد شد.

تبصره 3 : چنانچه پس از دریافت یک نوبت فیلم یا بیشتر، اسامی برخی از کارکنان تغییر داده شود ؛ مشترک ملزم است برای اضافه شده افراد جدید هزینه فیلم بج را پرداخت نماید و هزییه فیلم بج افراد حذف شده عودت داده نخواهد شد.

ماده 4– نحوه پرداخت هزینه اشتراک: مشترک متعهد میگردد که در هر دوره اشتراک ، مبلع اشتراک را مطابق ماده 3 محاسبه و حداکثر تا پایان همان دوره اشتراک به حساب  شرکت واریز  و رسید بانکی مربوطه را برای شرکت ارسال نماید.

    تبصره 1: مشترک (صرفا مراکز دولتی) در صورت کسر 3% مالیات تکلیفی ماده 104 موضوع قانون مالیات های مستقیم (تا اخر سال 1394) از مبلغ هزینه اشتراک فیلم بج، باید حداکثر تا پایان دوره اشتراک (6 ماه) اصل یا کپی فیش پرداختی را برای ارائه دهنده خدمات ارسال نماید، در غیر اینصورت مشترک ملزم به پرداخت مبلغ کسر شده خواهد بود.

 

    تبصره 2: مشترک محترم، با توجه به اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم (94/4/31) مبنی بر حذف مالیات تکلیفی ماده 104، خواهشمند است 3% مالیات تکلیفی، از ابتدای سال 1395 از صورت حساب های این شرکت کسر نگردد. در غیر اینصورت مبلغ کسر شده جزء بدهی مرکز تلقی می گردد.ماده 5- خاتمه اشتراک:

در موارد زیر اشتراک لغو می گردد:

  • درخواست کتبی مشترک جهت عدم تمدید دوره اشتراک ،

  • در صورت عدم پرداخت هزینه اشتراک حداکثر  دو دوره اشتراک ، شرکت پارسیان  میتوان از تمدید اشتراک برای دوره جدید خودداری کند.

  • درصورتیکه فیلم بج های یک مرکز بیش از دو دوره بدون استفاده عودت داده شود (بعلت عدم قبول فیلم بج ، تغییر آدرس ، غلط بودن آدرس و یا نطائر آن) شرکت خدمات دزیمتری پارسیان میتواند اشتراک را فسخ نماید.

تبصره1: در صورتیکه اشتراک بعلت عدم پرداخت هزینه اشتراک لغو گردد، مشترک برای شروع مجدد اشتراک موظف است علاوه بر پرداخت بدهی معوقه مبلغ 10% جریمه پرداخت نماید.

تبصره2: ارائه دهنده خدمات ملزم است بلافاصله بعد از لغو اشتراک مراتب را جهت بررسی های قانونی به اداره کل امورحفاظت در برابر اشعه سازمان انرژي اتمي ايران اعلام دارد.

ماده 6 – سایر شرایط:

مشترک درکلیه مکاتبات خود با شرکت باید شماره کد اشتراک فیلم بج را درج نماید.

ارسال اصل رسید بانکی کلیه پرداختی های مشترک باید با ذکر شماره اشتراک فیلم بج برای شرکت ارسال گردد.

مشترک پس از دریافت فیلم های نوبت جدید باید فیلم های دوره قبل را جهت دزیمتری برای شرکت ارسال نماید. اعلام نتایج فیلم هائیکه با تأخیر بیش از 2 ماه عودت داده توسط شرکت الزامی نیست و مسئولیت آن برعهده مشترک خواهد بود.


اینجانب ..................بعنوان نماینده حقوقی مرکز ............................... با آگاهی کامل از شرایط فوق  تقاضای اشتراک فیلم بج را دارم  .مقالات
  مقاله شماره 1:کارکنان مراکز پرتوتشخیصی ایران با استفاده از فیلم بج
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/J.%20Radiological%20Protectionr.gif
مقاله شماره 2: ارتقاء ايمني در پرتونگاري صنعتي با ابداع سيستم ارزيابي كمي
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/icrp.jpeg  مقاله شماره 4: کمیت های دزیمتری در حفاظت در برابر اشعه  ICRP

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg

 مقاله شماره6: كاهش دز راديولوژي تشخيصي در چند بيمارستان با اجراي برنامه اطمينان از كيفيت

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/irpa.png مقاله شماره 7: دز ژنتيكي در آزمايشات راديولوژي تشخيصي ايران
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg  مقاله شماره 8: ارزيابي عوامل سانحه در شركتهاي راديوگرافي صنعتي ايران

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​

لینک های مرتبط
  انجمن بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب

www.irsnt.com

شرکت آشنا پرتو سایان

www.apsayan.com

شرکت سینا پرتو

www.apsayan.com

شرکت پارسیان شرق

www.parsianndt.com


آيا ميدانيد؟
هیچ محتوایی یافت نشد. لظفا از مدیریت محتوا جهت افزودن محتوا استفاده نمایید.