ورود | ثبت نام

منوی افقی

برای دریافت موافقتنامه استفاده از خدمات دزیمتری فیلم بج بر روی نسخه چاپی کلیک نمایید.و از آن پرینت گرفته و تکمیل نموده برای ما ارسال فرمایید.


نسخه چاپی

  موافقتنامه استفاده از خدمات دزیمتری فیلم بج   

 
 

ماده 1-  موضوع: استفاده از خدمات دزیمتری فردی فیلم بج  بصورت 2 ماه یکبار ، 

 

ماده 2- تعاریف :

-        شرکت پارسیان : منظور شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان است .

-        مشترک : نماینده قانونی موسسه و یا مرکز کار مجاز با اشعه است که جهت استفاده از خدمات فیلم بج ، با شرکت پارسیان این تفاهم نامه را امضا می کند .  

-        پرتوکار : فردی است که بطور فیزیکی به کار با اشعه اشتغال دارد و مشترک ، متقاضی دریافت فیلم بج برای وی می باشد .

-        کد اشتراک : شماره ای است که توسط سازمان انرژی اتمی ایران به مراکز مجاز کار با اشعه داده می شود . 

-        فیلم : منظور فیلم مخصوص دزیمتری فردی است که جهت تعیین پرتوگیری ، هر 2 ماه یکبار برای پرتوکاران ارسال می گردد . روی این فیلم کد اشتراک ، کد دوره استفاده و کد پرتوکار به صورت یک عدد 8 یا 9 رقمی درج شده است .

-        بج : به قاب پلاستیکی نگهدارنده فیلم ، بج گفته می شود . پرتوکاران هنگام کار با اشعه باید فیلم را داخل بج قرار داده و بر روی سینه نصب نمایند . مشترکین برای هر پرتوکاری که بج نداشته باشد ،  باید یک عدد بج از شرکت خریداری نمایند .

-        فرم درخواست و تمدید اشتراک : فرمی است که جهت درخواست اشتراك ، تمديد اشتراك و يا تغيير اسامي پرتوكاران مورد استفاده قرار می گیرد . این فرم در اواخر هر دوره اشتراک توسط شرکت پارسیان برای کلیه مشترکین ارسال می گردد . متقاضیان جدید نیز برای دریافت فرم اشتراک فیلم بج می توانند از طریق تماس تلفنی و یا با مراجعه به سايت  www.prds.ir درخواست فرم نمايند . هزينه اشتراک هر دوره روی این فرم "درخواست و تمدید اشتراک" مشخص شده است .

 

ماده 3 مدت تفاهم نامه (دوره اشتراک) : براساس مقررات ملی و بین المللی ، مقدار پرتوگیری در تمام دورانی که پرتوکاران به کار با اشعه اشتغال دارند ، باید بدون وقفه اندازه گیری و با حد دز مقایسه شود.  لذا تعیین مدت معین برای اشتراک فیلم بج مرسوم نیست . در این تفاهم نامه بجای مدت قرار داد از عبارت "دوره اشتراک" با شرایط زیر استفاده می شود :

-         مدت هر دوره اشتراک 6 ماه است .

-         تاریخ شروع دوره اشتراک در نیمه اول سال ، یکم  فروردین و در نیمه دوم سال ، یکم مهر ماه می باشد . 

-         در پایان هر 6 ماه ، دوره اشتراک بطور خودکار برای 6 ماه دیگر  تمدید می شود ، مگر آنکه مشترک درخواست عدم تمدید دوره اشتراک را بصورت کتبی حداقل یک ماه قبل از شروع دوره جدید به شرکت پارسیان اعلام کرده باشد .

 

ماده 4- هزینه اشتراک فیلم بج  : هزینه خدمات 6 ماهه فیلم بج برای هر نفر و همچنین قیمت فروش هر عدد بج در هر دوره اشتراک روی فرم "درخواست و تمدید اشتراک" فیلم بج درج شده است .

تبصره 1 - مشترک در صورت نیاز به بج باید بهای خرید هر بج را جداگانه پرداخت نماید .  

تبصره 2- در صورتیکه در اواسط هر دوره اشتراک ، درخواست فیلم بج برای پرتوکاران جدید داده شود ، هزینه اشتراک مربوط به همان نیمه سال باید پرداخت گردد .

تبصره 3- در صورتیکه در اواسط هر دوره اشتراک ، درخواست لغو اشتراک فیلم بج پرتوکاری داده شود ، هزینه اشتراک آن پرتوکاران در آن نیمه سال عودت داده نمی شود .

 

ماده 5 تعهدات شرکت پارسیان :

-         ارسال سه نوبت دزیمتر فیلم به فاصله زمانی دوماه یکبار برای پرتوکاران

-         ادامه ارائه خدمات فیلم بج در شروع هر دوره اشتراک براساس فهرستی که مشترک روی فرم "درخواست و تمدید اشتراک" اعلام داشته است .

-         شرکت پارسیان ملزم است در صورت عدم دریافت فهرست جدید پرتوکاران ، خدمات فیلم بج را براساس آخرین فهرست دریافتی از  مشترک در دوره اشتراک جدید ادامه دهد .

-         شرکت پارسیان متعهد می شود که نتایج پرتوگیری کارکنان و سایر اطلاعات مرتبط با نحوه پرتوگیری را محرمانه تلقی نموده و گزارشات خود را فقط به مشترک و در صورت نیاز به واحد قانونی ( سازمان انرژی اتمی ایران ) ارائه نماید .

-         شرکت پارسیان در صورت دریافت هزینه اشتراک متعهد می شود خدمات فیلم بج را  تا پایان دوره اشتراک ارائه نماید .

 

ماده 6 تعهدات مشترک :

-         پرداخت هزینه اشتراک فیلم بج پرتوکاران معرفی شده حداکثر تا پایان هر دوره اشتراک

-         عودت فیلمهای دوره گذشته ، حداکثر ظرف یکماه پس از دریافت فیلمهای نوبت جدید ، جهت ارزیابی به شرکت پارسیان

-         ارائه فرم تکمیل شده "درخواست و تمدید اشتراک" قبل از شروع دوره اشتراک جدید (در اسفند ماه برای نیمه اول و در شهریور ماه برای نیمه دوم هر سال) به آدرس شرکت پارسیان .

-         مشترک متعهد می شود که در صورت عدم نیاز به خدمات فیلم بج مراتب را کتبا به شرکت پارسیان اعلام نماید . در غیر این صورت اشتراک فیلم بج خود بخود تمدید شده و مشترک ملزم به پرداخت هزینه اشتراک دوره جدید مطابق شرایط مندرج در ماده 4 می باشد .

-         در صورتیکه فهرست اسامی پرتوکاران برای دوره جدید تغییر نکرده باشد ، نیازی به تکمیل فرم "درخواست و تمدید اشتراک" نمی باشد ولی شرکت پارسیان ملزم است فیلم بج دوره اشتراک جدید را بر اساس آخرین فهرست دریافتی از مشترک ارسال نماید و مشترک نیز متعهد می شود هزینه اشتراک دوره جدید را  مطابق با ماده 4 پرداخت نماید .

 

ماده 7-   نحوه پرداخت هزینه اشتراک :

-         مشترک متعهد می گردد که قبل از شروع اشتراک و یا تمدید اشتراک ، هزینه اشتراک را بر اساس تعرفه مشخص شده در روی فرم "درخواست و تمدید اشتراک" محاسبه و به حساب بانکی معرفی شده از طرف شرکت پارسیان واریز و رسید بانکی مربوطه را جهت اطلاع به شرکت پارسیان تحویل دهد .

 

ماده 8-   خاتمه اشتراک :

-         مشترک در هر زمان می تواند با ارائه درخواست کتبی عدم تمایل به تمدید دوره اشتراک فیلم بج را به شرکت پارسیان اعلام و پس از تسویه حساب ،  اشتراک فیلم بج خاتمه می یابد .

-         شرکت پارسیان در صورتیکه تا پایان هر دوره هزینه اشتراک فیلم بج را دریافت نکرده باشد ، پس از اعلام کتبی مدت دار به مشترک و اطلاع رسانی به واحد قانونی ( دفتر حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران ) ،  می تواند اشتراک را لغو کند .

 

ماده 9   سایر شرایط :

-         مشترک و شرکت پارسیان مکلف می باشند درکلیه مکاتبات خود شماره کد اشتراک فیلم بج را درج نمایند .


مدیر عامل شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان                                        نماینده قانونی مشترک

             سیامک برهان آزاد                                                                       نام و نام خانوادگی

              محل و مهر امضا                                                                          محل و مهر امضا

 

 

مقالات
  مقاله شماره 1:کارکنان مراکز پرتوتشخیصی ایران با استفاده از فیلم بج
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/J.%20Radiological%20Protectionr.gif
مقاله شماره 2: ارتقاء ايمني در پرتونگاري صنعتي با ابداع سيستم ارزيابي كمي
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/icrp.jpeg  مقاله شماره 4: کمیت های دزیمتری در حفاظت در برابر اشعه  ICRP

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg

 مقاله شماره6: كاهش دز راديولوژي تشخيصي در چند بيمارستان با اجراي برنامه اطمينان از كيفيت

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/irpa.png مقاله شماره 7: دز ژنتيكي در آزمايشات راديولوژي تشخيصي ايران
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg  مقاله شماره 8: ارزيابي عوامل سانحه در شركتهاي راديوگرافي صنعتي ايران

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​

لینک های مرتبط
  انجمن بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب

www.irsnt.com

شرکت آشنا پرتو سایان

www.apsayan.com

شرکت سینا پرتو

www.apsayan.com

شرکت پارسیان شرق

www.parsianndt.com


آيا ميدانيد؟