ورود | ثبت نام

منوی افقی

نسخه چاپی

  موافقتنامه استفاده از خدمات دزیمتری فیلم بج   

 
 

ماده 1-  موضوع: استفاده از خدمات دزیمتری فردی فیلم بج  بصورت 2 ماه یکبار ، 

 

ماده 2- تعاریف :

-        شرکت پارسیان : منظور شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان است .

-        مشترک : نماینده قانونی موسسه و یا مرکز کار مجاز با اشعه است که جهت استفاده از خدمات فیلم بج ، با شرکت پارسیان این تفاهم نامه را امضا می کند .  

-        پرتوکار : فردی است که بطور فیزیکی به کار با اشعه اشتغال دارد و مشترک ، متقاضی دریافت فیلم بج برای وی می باشد .

-        کد اشتراک : شماره ای است که توسط سازمان انرژی اتمی ایران به مراکز مجاز کار با اشعه داده می شود . 

-        فیلم : منظور فیلم مخصوص دزیمتری فردی است که جهت تعیین پرتوگیری ، هر 2 ماه یکبار برای پرتوکاران ارسال می گردد . روی این فیلم کد اشتراک ، کد دوره استفاده و کد پرتوکار به صورت یک عدد 8 یا 9 رقمی درج شده است .

-        بج : به قاب پلاستیکی نگهدارنده فیلم ، بج گفته می شود . پرتوکاران هنگام کار با اشعه باید فیلم را داخل بج قرار داده و بر روی سینه نصب نمایند . مشترکین برای هر پرتوکاری که بج نداشته باشد ،  باید یک عدد بج از شرکت خریداری نمایند .

-        فرم درخواست و تمدید اشتراک : فرمی است که جهت درخواست اشتراك ، تمديد اشتراك و يا تغيير اسامي پرتوكاران مورد استفاده قرار می گیرد . این فرم در اواخر هر دوره اشتراک توسط شرکت پارسیان برای کلیه مشترکین ارسال می گردد . متقاضیان جدید نیز برای دریافت فرم اشتراک فیلم بج می توانند از طریق تماس تلفنی و یا با مراجعه به سايت  www.prds.ir درخواست فرم نمايند . هزينه اشتراک هر دوره روی این فرم "درخواست و تمدید اشتراک" مشخص شده است .

 

ماده 3 مدت تفاهم نامه (دوره اشتراک) : براساس مقررات ملی و بین المللی ، مقدار پرتوگیری در تمام دورانی که پرتوکاران به کار با اشعه اشتغال دارند ، باید بدون وقفه اندازه گیری و با حد دز مقایسه شود.  لذا تعیین مدت معین برای اشتراک فیلم بج مرسوم نیست . در این تفاهم نامه بجای مدت قرار داد از عبارت "دوره اشتراک" با شرایط زیر استفاده می شود :

-         مدت هر دوره اشتراک 6 ماه است .

-         تاریخ شروع دوره اشتراک در نیمه اول سال ، یکم  فروردین و در نیمه دوم سال ، یکم مهر ماه می باشد . 

-         در پایان هر 6 ماه ، دوره اشتراک بطور خودکار برای 6 ماه دیگر  تمدید می شود ، مگر آنکه مشترک درخواست عدم تمدید دوره اشتراک را بصورت کتبی حداقل یک ماه قبل از شروع دوره جدید به شرکت پارسیان اعلام کرده باشد .

 

ماده 4- هزینه اشتراک فیلم بج  : هزینه خدمات 6 ماهه فیلم بج برای هر نفر و همچنین قیمت فروش هر عدد بج در هر دوره اشتراک روی فرم "درخواست و تمدید اشتراک" فیلم بج درج شده است .

تبصره 1 - مشترک در صورت نیاز به بج باید بهای خرید هر بج را جداگانه پرداخت نماید .  

تبصره 2- در صورتیکه در اواسط هر دوره اشتراک ، درخواست فیلم بج برای پرتوکاران جدید داده شود ، هزینه اشتراک مربوط به همان نیمه سال باید پرداخت گردد .

تبصره 3- در صورتیکه در اواسط هر دوره اشتراک ، درخواست لغو اشتراک فیلم بج پرتوکاری داده شود ، هزینه اشتراک آن پرتوکاران در آن نیمه سال عودت داده نمی شود .

 

ماده 5 تعهدات شرکت پارسیان :

-         ارسال سه نوبت دزیمتر فیلم به فاصله زمانی دوماه یکبار برای پرتوکاران

-         ادامه ارائه خدمات فیلم بج در شروع هر دوره اشتراک براساس فهرستی که مشترک روی فرم "درخواست و تمدید اشتراک" اعلام داشته است .

-         شرکت پارسیان ملزم است در صورت عدم دریافت فهرست جدید پرتوکاران ، خدمات فیلم بج را براساس آخرین فهرست دریافتی از  مشترک در دوره اشتراک جدید ادامه دهد .

-         شرکت پارسیان متعهد می شود که نتایج پرتوگیری کارکنان و سایر اطلاعات مرتبط با نحوه پرتوگیری را محرمانه تلقی نموده و گزارشات خود را فقط به مشترک و در صورت نیاز به واحد قانونی ( سازمان انرژی اتمی ایران ) ارائه نماید .

-         شرکت پارسیان در صورت دریافت هزینه اشتراک متعهد می شود خدمات فیلم بج را  تا پایان دوره اشتراک ارائه نماید .

 

ماده 6 تعهدات مشترک :

-         پرداخت هزینه اشتراک فیلم بج پرتوکاران معرفی شده حداکثر تا پایان هر دوره اشتراک

-         عودت فیلمهای دوره گذشته ، حداکثر ظرف یکماه پس از دریافت فیلمهای نوبت جدید ، جهت ارزیابی به شرکت پارسیان

-         ارائه فرم تکمیل شده "درخواست و تمدید اشتراک" قبل از شروع دوره اشتراک جدید (در اسفند ماه برای نیمه اول و در شهریور ماه برای نیمه دوم هر سال) به آدرس شرکت پارسیان .

-         مشترک متعهد می شود که در صورت عدم نیاز به خدمات فیلم بج مراتب را کتبا به شرکت پارسیان اعلام نماید . در غیر این صورت اشتراک فیلم بج خود بخود تمدید شده و مشترک ملزم به پرداخت هزینه اشتراک دوره جدید مطابق شرایط مندرج در ماده 4 می باشد .

-         در صورتیکه فهرست اسامی پرتوکاران برای دوره جدید تغییر نکرده باشد ، نیازی به تکمیل فرم "درخواست و تمدید اشتراک" نمی باشد ولی شرکت پارسیان ملزم است فیلم بج دوره اشتراک جدید را بر اساس آخرین فهرست دریافتی از مشترک ارسال نماید و مشترک نیز متعهد می شود هزینه اشتراک دوره جدید را  مطابق با ماده 4 پرداخت نماید .

 

ماده 7-   نحوه پرداخت هزینه اشتراک :

-         مشترک متعهد می گردد که قبل از شروع اشتراک و یا تمدید اشتراک ، هزینه اشتراک را بر اساس تعرفه مشخص شده در روی فرم "درخواست و تمدید اشتراک" محاسبه و به حساب بانکی معرفی شده از طرف شرکت پارسیان واریز و رسید بانکی مربوطه را جهت اطلاع به شرکت پارسیان تحویل دهد .

 

ماده 8-   خاتمه اشتراک :

-         مشترک در هر زمان می تواند با ارائه درخواست کتبی عدم تمایل به تمدید دوره اشتراک فیلم بج را به شرکت پارسیان اعلام و پس از تسویه حساب ،  اشتراک فیلم بج خاتمه می یابد .

-         شرکت پارسیان در صورتیکه تا پایان هر دوره هزینه اشتراک فیلم بج را دریافت نکرده باشد ، پس از اعلام کتبی مدت دار به مشترک و اطلاع رسانی به واحد قانونی ( دفتر حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران ) ،  می تواند اشتراک را لغو کند .

 

ماده 9   سایر شرایط :

-         مشترک و شرکت پارسیان مکلف می باشند درکلیه مکاتبات خود شماره کد اشتراک فیلم بج را درج نمایند .

 

       مدیر عامل شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان                         محل مهر  و امضاء نماینده قانونی مشترک

                     سیامک برهان آزاد                                                                نام و نام خانوادگی

                    محل مهر و امضاء                                                                محل مهر و امضاء 
مقالات
  مقاله شماره 1:کارکنان مراکز پرتوتشخیصی ایران با استفاده از فیلم بج
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/J.%20Radiological%20Protectionr.gif
مقاله شماره 2: ارتقاء ايمني در پرتونگاري صنعتي با ابداع سيستم ارزيابي كمي
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/icrp.jpeg  مقاله شماره 4: کمیت های دزیمتری در حفاظت در برابر اشعه  ICRP

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg

 مقاله شماره6: كاهش دز راديولوژي تشخيصي در چند بيمارستان با اجراي برنامه اطمينان از كيفيت

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/irpa.png مقاله شماره 7: دز ژنتيكي در آزمايشات راديولوژي تشخيصي ايران
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg  مقاله شماره 8: ارزيابي عوامل سانحه در شركتهاي راديوگرافي صنعتي ايران

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​

لینک های مرتبط
  انجمن بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب

www.irsnt.com

شرکت آشنا پرتو سایان

www.apsayan.com

شرکت سینا پرتو

www.apsayan.com

شرکت پارسیان شرق

www.parsianndt.com


آيا ميدانيد؟
هیچ محتوایی یافت نشد. لظفا از مدیریت محتوا جهت افزودن محتوا استفاده نمایید.