ورود | ثبت نام

فرم درخواست كنترل كيفي

نام مركز: *
آدرس مركز:
كدفيلم بج:
نام شخص درخواست دهنده: *
سمت شخص درخواست دهنده:
تلفن: *
فكس:
تعداد دستگاه راديولوژي ثابت آنالوگ:
تعداد دستگاه راديووژي ثابت ديجيتال:
تعداد دستگاه راديولوژي پرتابل:
تعداد دستگاه سي تي اسكن:
تعداد دستگاه آنژيوگرافي:
تعداد دستگاه سي آرم آنالوگ:
تعداد دستگاه سي آرم ديجيتال:
تعداد دستگاه فلوروسكوپي آنالوگ:
تعداد دستگاه فلوروسكوپي ديجيتال:
تعداد دستگاه پانوركس و سفالومتري آنالوگ:
تعداد دستگاه پانوركس و سفالومتري ديجيتال:
تعداد دستگاه تك دندان:
تعداد دستگاه CB CT:
تعداد دستگاه ماموگرافي آنالوگ:
تعداد دستگاه ماموگرافي ديجيتال:
تعداد تاريكخانه هاييكه نياز به كنترل كيفي دارند:
تعداد اتاقهاييكه نيازبه اندازه گيري نشت اشعه دارند:
* الزامی است تصویب   لغو      
مقالات
  مقاله شماره 1:کارکنان مراکز پرتوتشخیصی ایران با استفاده از فیلم بج
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/J.%20Radiological%20Protectionr.gif
مقاله شماره 2: ارتقاء ايمني در پرتونگاري صنعتي با ابداع سيستم ارزيابي كمي
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/icrp.jpeg  مقاله شماره 4: کمیت های دزیمتری در حفاظت در برابر اشعه  ICRP

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg

 مقاله شماره6: كاهش دز راديولوژي تشخيصي در چند بيمارستان با اجراي برنامه اطمينان از كيفيت

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/irpa.png مقاله شماره 7: دز ژنتيكي در آزمايشات راديولوژي تشخيصي ايران
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg  مقاله شماره 8: ارزيابي عوامل سانحه در شركتهاي راديوگرافي صنعتي ايران

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​

لینک های مرتبط
  انجمن بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب

www.irsnt.com

شرکت آشنا پرتو سایان

www.apsayan.com

شرکت سینا پرتو

www.apsayan.com

شرکت پارسیان شرق

www.parsianndt.com


آيا ميدانيد؟