ورود | ثبت نام

فرم درخواست خدمات كاليبراسيون و سرويس دستگاه هاي سنجش پرتو


نسخه چاپي

  

همكار گرامي،لطفا از فرم زير نسخه چاپي تهيه و پس از تكميل آن همراه با دستگاه هاي سنجش پرتو به اين شركت از ارسال فرمائيد.

(از طريق نماينده شركت،پيك،پست،...)

نام مركز:

تاريخ در خواست:

آدرس:استان:

شهر:

محله:

خيابان:

پلاك:

كدپستي:

شماره تلفن:

شماره فكس:

نام مسئول دستگاه:

شماره موبايل:

مشخصات دستگاه

رديف

نوع دزيمتر

مدل

شماره سريال

وضعيت ظاهري دستگاه

علت ارسال دستگاه

كار مي كند

باطري سالم و نو است

كار نمي كند

كاليبراسيون

عيب يابي

سرويس و راه اندازي

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


توضيح: اين شركت پس از تحويل و بررسي دستگاهها،هزينه خدمات مربوطه را اعلام خواهد كرد.

مقالات
  مقاله شماره 1:کارکنان مراکز پرتوتشخیصی ایران با استفاده از فیلم بج
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/J.%20Radiological%20Protectionr.gif
مقاله شماره 2: ارتقاء ايمني در پرتونگاري صنعتي با ابداع سيستم ارزيابي كمي
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/icrp.jpeg  مقاله شماره 4: کمیت های دزیمتری در حفاظت در برابر اشعه  ICRP

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg

 مقاله شماره6: كاهش دز راديولوژي تشخيصي در چند بيمارستان با اجراي برنامه اطمينان از كيفيت

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/irpa.png مقاله شماره 7: دز ژنتيكي در آزمايشات راديولوژي تشخيصي ايران
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg  مقاله شماره 8: ارزيابي عوامل سانحه در شركتهاي راديوگرافي صنعتي ايران

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​

لینک های مرتبط
  انجمن بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب

www.irsnt.com

شرکت آشنا پرتو سایان

www.apsayan.com

شرکت سینا پرتو

www.apsayan.com

شرکت پارسیان شرق

www.parsianndt.com


آيا ميدانيد؟