ورود | ثبت نام

 كاليبراسيون


 

  آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان، با آزمایشگاههای استاندارد مراجع بین المللی قابل ردیابی (Traceable) است. این آزمایشگاه در سال 1390 فعالیت خود را با مجوز رسمی سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه کالیبراسیون انواع survey meters و مونیتور های مونیتورینگ فردی و محیطی آغاز کرده است. دستگاههایSurvey meters دستگاههای پرتابلی هستند که برای آشکار سازی پرتوهای یونساز مورد استفاده قرار می گیرند. در مراکز مختلف از این دستگاهها برای کنترل پرتوگیری کارکنان،  ارزیابی پرتوهی دستگاههای پرتوساز و یا جشمه های پرتوزا ، بررسی سطح  پرتوها و یا آلوددگی مواد پرتوزا در داخل یا اطراف مراکز کار با پرتوها، و یا  محیط زیست استفاده می شود.  

  براساس مقررات قانون حفاظت در برابر اشعه ، جهت اطمینان از عملکرد صحیح دستگاههایSurvey meters این دستگاهها باید خداقل سالی یکبار کالیبره شوند.
در آزمایشگاه کالیبراسیون ضریب تصحیح قرائت دزیمتر تعیین و درصورت امکان، دستگاه تنظیم و گواهی کالیبراسیون با اعتبار یکساله صادر می گردد. در گواهی نامه کالیبراسیون ضرایب تصحیح ، صحت و دقت دستگاه درج می شود.

 
این شرکت تاکنون بیش از 8000 دستگاه سنجش پرتو های گاما متعلق به بیش از 700 مرکز کار با اشعه (نظیر شرکتهای پرتونگاری صنعتی، کارخانه هائیکه دارای سیتسم های سیستم های سطح سنجی، ضخامت سنجی، رطوبت سنجی، دانسیته سنجی، چاه پیمائی و غیره) کالیبره کرده است.

 فعالیتهای جانبی همکاران ما در آزمايشگاه كاليبراسيون :

1- پرتودهي با در مشخص به نمونه ها ی مورد نظر مشتریان ، با دقت 1%  (نطیر پرتودهی به دزیمیر های ترمولومینسانس)، 

2- تعمير دستگاههای پرتوسنج ها

3-همکاری در اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمينه دزيمتري نوترون و گاما

4-مشاوره برای انتخاب و تهیه انواع تجهیزات پرتوسنج، با حداقل قیمت و حداکثر کارائی

5-طراحي اتاق پرتودهي از نقطه نظر حفاظت در برابر پرتوها


مقالات
  مقاله شماره 1:کارکنان مراکز پرتوتشخیصی ایران با استفاده از فیلم بج
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/J.%20Radiological%20Protectionr.gif
مقاله شماره 2: ارتقاء ايمني در پرتونگاري صنعتي با ابداع سيستم ارزيابي كمي
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/icrp.jpeg  مقاله شماره 4: کمیت های دزیمتری در حفاظت در برابر اشعه  ICRP

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg

 مقاله شماره6: كاهش دز راديولوژي تشخيصي در چند بيمارستان با اجراي برنامه اطمينان از كيفيت

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/irpa.png مقاله شماره 7: دز ژنتيكي در آزمايشات راديولوژي تشخيصي ايران
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg  مقاله شماره 8: ارزيابي عوامل سانحه در شركتهاي راديوگرافي صنعتي ايران

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​

آيا ميدانيد؟