ارتباط با شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان

راه های ارتباطی با شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان

تلفن های تماس تلفن تماس 02142269
مرکز خدمات مشتریان شماره فکس 88335171
آدرس كد پستي 14683-14139