اطلاعیه شماره 1 : کتاب دزیمتری فیلم بج ترجمه سیامک برهان آزاد منتشر شد.

اطلاعیه شماره 1 : کتاب دزیمتری فیلم بج ترجمه سیامک برهان آزاد منتشر شد.

کتاب دزیمتری فیلم بج ترجمه سیامک برهان آزاد منتشر شد. جهت دریافت اصل کتاب لطفا با دفتر این شرکت تماس حاصل بفرمائید. 

 

مقدمه مترجم

کتاب دزیمتری پرتوهای یونساز با فیلم، توسط پروفسور ولاادیمر فدرویچ کوزولف نوشته شده است. کوزولف در این کتاب روند پیشرفت پژوهشگران در مراکز تحقیقات هستهای را بررسی و راه حلهای مناسب را برای استفاده از فیلم در مونیتورینگ فردی  ارائه کرده است. نسخه اصلی این کتاب درسال 9161 در انتشارات آتمزودات مسکو به زبان روسی چاپ شد. در سال 9166 با سفارش کمیسیون انرژی اتمی ایالات متحده 1 آمریکا توسط ز- لرمن از زبان روسی به انگلیسی ترجمه و در انتشارات IPST6 اسرائیل چاپ شد.

در این کتاب ساختار فیلم، اثر پرتو بر فیلم، مراحل ظهور و ثبوت، روشهای استفاده از فیلم در مونیتورینگ فردی پرتوهای یونساز شامل پرتوهای ایکس، گاما، بتا، نوترونهای حرارتی، میانی و سریع کاملاً شرح داده شده است. آزمایشها و راهکارهای ارائه شده در این کتاب در زمینه برقراری ارتباط بین حساسیت فیلم و پرتوگیری کارکنان، حاوی اطلاعاتی است که برای پژوهشگران در زمینه انرژی هستهای و بهخصوص حفاظت کارکنان در برابر اثرات ناخواسته پرتوهای یونساز مفید خواهد بود. فیلم بج یک ابزار نسبتاً کامل و جامع برای اهداف مونیتورینگ فردی بشمار میرود، زیرا علاوه بر سادگی و قابل اطمینان بودن، میتواند برای تعیین پرتوگیری خارجی انواع پرتوهای یونساز، با دقت قابل قبولی مورد استفاده قرار گیرد. دامنه پرتوگیریهای قابل اندازهگیری توسط فیلم بج از محدوده زمینه محیطی تا محدوده پرتوگیریهای کشنده است.

توسط فیلم بج میتوان پرتوگیری افراد را بهصورت روزانه، هفتگی، ماهیانه قرائت و ثبت نمود. استفاده از فیلم بج در تشخیص سوانح پرتوگیری و کاهش عواقب آن مفید و مؤثر است. ابعاد فیلم بج کوچک اس ت و بهسهولت میتوان آن را روی اندامهای بدن قرار داده و پرتوگیری آن اندام را بدست آورد. با استفاده از فیلم بج انرژی و نوع پرتو تابیده شده به افراد را میتوان برآورد کرد. این ویژگی برای محاسبه دز جذبی در ارگانها مختلف بدن خیلی مهم است. یکی از منحصرترین ویژگیهای فیلم بج توانایی آن برای دزیمتری پرتوهای پالسی میباشد. همچنین به علت ثبت دائم اطلاعات میتوان از فیلم بج بهعنوان یک مدرک پرتوگیری در مسائل حقوقی استفاده کرد

 

فیلم بج تا سال 9171 بهعنوان تنها وسیله مناسب و جامع برای مونیتورینگ پرتوهای ایکس، گااما و بتا مورد استفاده قرار میگرفت. از سال 9171 به بعد با استفاده از خواص مواد لومینسانس، دزیمترهای ترمولومینسانس DTL  با کیفیتهای مناسب طراحی و در برخی از کشورهای جهان جایگزین فیلم بج گردید. با توجه به اصلاحاتی که در انتخاب و رشد کریستالهای مختلف صورت گرفته، میتوان ادعا کرد که در حال حاضر TLD مناسبترین وسیله برای مونیتورینگ پوست و اندامهای جانبی است. در سالهای اخیر نیز سیستمهای جدیدتری نظیر دزیمترهای لومینسانس با تحریک نوری 9OSL یا دزیمترهای رادیوفتولومینسانس RPL ساخته شده است، که به مراتب کارایی بهتری نسبت به فیلم بج یا TLD دارند. علیرغم اینکه در حال حاضر فیلم بج یک روش قدیمی بشمار میآید، آشنایی با تحقیقاتی که از تاریخ کشف پرتو ایکس تا بکارگیری فیلم در دزیمتری فردی انجام شده، علاوه بر کمک به رفع مشکلات پژوهشگران در زمینه فیلم بج و برای کلیه متخصصین و دانشجویان رشتههای علمی و فنی میتواند بسیار مفید باشد. خصوصاً امروزه دسترسی به اکثر مقالات نام برده در این کتاب، به سهولت امکانپذیر است و مطالعه این مقالات میتواند راهگشای مناسبی برای پیشبرد امور پژوهشی و تکنولوژی است. با توجه به انحصاری بودن مطالب این کتاب در زمینه دزیمتری فردی، در سال 2121 تصمیم گرفتم که نسبت به چاپ ترجمه فارسی این کتاب اقدام و به همکاران فعال در زمینه دزیمتری و دانشجویان علاقهمند به رشتههای علمی و فنی هدیه نمایم.
                                                                                                                                                سیامک برهان آزاد
                                                                                                                                                    6 نوامبر 2121
                                                                                                                                                      96 آذر 99