اطلاعیه مورخ 1402/10/27 سازمان انرژی اتمی ایران در مورد لغو اشتراک فیلم بج

اطلاعیه مورخ 1402/10/27 سازمان انرژی اتمی ایران در مورد لغو اشتراک فیلم بج