مونیتورینگ رادیولوژیک محیط زیست

مونیتورینگ رادیولوژیک محیط زیست

متخصصین برنامه های مونیتورینگ رادیولوژیکی محیط در شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان با سوابق کاری بیش از 30 سال آماده ارائه خدمات مشاوره ای و اجرائی در زمینه های زیر می باشند:

1- مونیتورینگ محیطی در اطراف چاههای نفت و گاز و تهیه گزارش محیطی            

2- بررسی های رادیواکولوژی (آب و خاک و مواد غذائی)

3- طراحی سیستم های مونیتورینک و هشداردهنده سوانح هسته ای