آمار کالیبراسیون دستگاهای سنجش پرتو

آمار کالیبراسیون دستگاهای سنجش پرتو

تعداد دستگاههای سنجش پرتو که از تاریخ 86/07/01 تا 98/07/30 عمدتا از طرف شرکت های پرتونگاری صنعتی

برای کالیبراسیون به این شرکت ارسال و پس از کالیبراسیون گواهی نامه برای آنها صادر شده است به شرح زیر میباشد:

 

ردیف

نوع دستگاه

تعداد دستگاه کالیبره شده

1

دزیمتر های هشداردهنده

86

2

دزیمتر های قلمی آنالوگ و دیجیتال

5752

3

دزیمتر های محیطی دیجیتال

2401

4

دزیمتر های محیطی آنالوگ

2207

5

دزیمتر های فردی دیجیتال

2154

6

دزیمتر های نوترونی

31

جمع کل:

12631