عناوین دروس حفاظت در برابر اشعه

عناوین دروس حفاظت در برابر اشعه

 

دروس دوره های مقدماتی به دو بخش دروس عمومی و اختصاصی طبقه بندی شده است. دروس عمومی برای کلیه دوره های مقدماتی مشابه است. دروس اختصاصی متناسب با نیاز های آموزشی حفاظت در برابر اشعه در مراکز مختلف نظیر مراکز پرتونگاری صنعتی، مراکز پرتو پزشکی، تاسیسات هسته ای تدوین شده است.

دروس عمومی مقدماتی

ردیف

موضوع

مدت ساعت تدریس

1

فلسفه حفاظت در برابر اشعه

1

2

فیزیک پرتوهای یونساز

5

3

برخورد پرتوها با مواد

4

4

کمیت و یکاها در حفاظت در برابر اشعه

2

5

آشکارسازی پرتوها

2+1

6

دزیمتری فردی

2

7

اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونساز

2

8

حفاظت در برابر پرتوگیری خارجی

2

9

حفاظت در برابر پرتوگیری داخلی

2

10

رادیواکولوژی

1

11

بسته بندی و حمل و نقل مواد پرتوزا

2

12

مدیریت پسماندهای پرتوزا

1

13

استانداردهای پایه حفاظت در برابر اشعه

1

14

کاربرد پرتوهای غیر یونساز و حفاظت در برابر آنها

2

15

قانون و مقررات حفاظت در برابر اشعه و آئین نامه اجرایی آن

1

16

بررسی پارامترهای حفاظت در برابر اشعه(کار عملی-فقط ایکس و گاما)

2

جمع ساعات تدریس

37

دروس تخصصی پرتونگاری صنعتی مقدماتی

ردیف

موضوع

مدت ساعت تدریس

1

آزمون های غیر مخرب

2

2

منابع پرتو در پرتونگاری صنعتی(1)

2

3

تجهیزات جانبی در پرتونگاری صنعتی

2

4

اصول پتونگاری صنعتی و روش های پرتونگاری جوش(1)

2

5

کنترل کیفی دوربین های پرتونگاری صنعتی

2

6

معیارهای حفاظت در برابر اشعه در پرتونگاری صنعتی

2

7

حفاظت در برابر اشعه در پرتونگاری(کار عملی)

6

8

حوادث پرتوی در مراکز صنعتی و مقابله با آنها

2

9

بهداشت حرفه ای

1

جمع ساعات تدریس

21

دروس تخصصی تاسیسات هسته ای

ردیف

موضوع

مدت ساعت تدریس

1

مقررات حفاظت در برابر اشعه تاسیسات هسته ای

4

2

سوانح هسته ای در تاسیسات هسته ای و روش های مقابله با آنها

3

3

کاربرد منابع پرتوزا و حفاظت در برابر آنها

4

4

تهیه و تولید رادیوایزوتوپ ها و حفاظت در آزمایشگاه های مربوطه

4

5

آشنایی با چرخه سوخت هسته ای و حفاظت در آزمایشگاه های مربوطه

4

6

آشنایی با راکتورهای هسته ای و حفاظت در برابر آنها

4

7

آشنایی با شتاب دهنده ها و حفاظت در برابر آنها

4

8

آشنایی با مراکز تابش گاما و حفاظت در برابر آنها

4

9

کالیبراسیون و نگهداری آشکارسازهای هسته ای

4

10

طراحی آزمایشگاه های هسته ای،کنترل و رفع آلودگی در آن

4

11

آشنایی با آزمایشگاه های پزشکی هسته ای و حفاظت در برابر آنها

4

جمع ساعات تدریس

43

دروس تخصصی دندانپزشکی

ردیف

موضوع

مدت ساعت تدریس

1

فیزیک پرتوهای یونساز

2

2

برخورد پرتوها با مواد و کمیت ها و یکاها

2

3

اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونساز

2

4

حفاظت کارکنان در برابر اشعه

2

5

حفاظت بیماران در برابر اشعه

2

6

دزیمتری فردی

2

7

دستگاه های مولد اشعه ایکس

2

8

کنترل کیفی دستگاه های مولد اشعه ایکس

2

9

حفاظت در برابر پرتوهای غیریونساز

2

10

استانداردها و مقررات حفاظت در برابر اشعه

2

جمع ساعات تدریس

20