تفاهم نامه (قرارداد) فیلم بج

تفاهم نامه (قرارداد) فیلم بج

ماده 1 – موضوع تفاهم نامه :
      اماده سازی و ارسال فیلم بج و متعاقب آن بررسی و اعلام نتایج فیلم بج های برگشتی کارکنان مراکز کار با اشعه بصورت 2 ماه یکبار
ماده 2 – تعاریف :
    مجری : شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان .
    مشترک : نماینده قانونی موسسه و یا مرکز کار با اشعه است که جهت استفاده از خدمات فیلم بج، این تفاهم نامه را با مجری امضا کند .  
    پرتوکار : فردی است که مشترک، متقاضی دریافت فیلم بج برای وی می باشد .
    کد اشتراک : شماره ای است که توسط سازمان انرژی اتمی ایران به مراکز مجاز کار با اشعه داده می شود .  
    فیلم : منظور فیلم مخصوص دزیمتری فردی است که جهت تعیین پرتوگیری ، هر 2 ماه یکبار برای پرتوکاران ارسال می گردد . روی این فیلم کد اشتراک ، کد دوره استفاده و کد پرتوکار به صورت یک عدد 8 یا 9 رقمی درج شده است .
    بج : به قاب پلاستیکی نگهدارنده فیلم ، بج گفته می شود . پرتوکاران هنگام کار با اشعه باید فیلم را داخل بج قرار داده و بر روی سینه نصب نمایند . بنابراین هر پرتوکار هنگام کار با پرتو ،  باید یک بج در اختیار داشته باشد. در صورت لزوم می توان  بج را  به تعداد لازم از مجری خریداری نمود .
    فرم درخواست و تمدید اشتراک : فرمی است چند منظوره که جهت درخواست و یا تمدید اشتراک و یا تغییر اسامی پرتوکاران مورد استفاده قرار می گیرد. این فرم جهت تمدید اشتراک در اواخر هر دوره اشتراک برای کلیه مشترکین  ارسال می گردد . متقاضیان جدید دریافت فیلم بج می توانند این فرم را از طریق تماس تلفنی و یا مراجعه به سایت  www.prds.ir دریافت نمایند.
ماده 3 – مدت تفاهم نامه (دوره اشتراک) : براساس مقررات ملی و بین المللی ، مقدار پرتوگیری در تمام دورانی که پرتوکاران به کار با اشعه اشتغال دارند ، باید بدون وقفه اندازه گیری و با حد دز مقایسه شود.  لذا تعیین مدت معین برای اشتراک فیلم بج مرسوم نیست . در این تفاهم نامه بجای ذکر مدت،  از کلمه "دوره اشتراک" استفاده می شود.  مشخصات هر دوره اشتراک عبارت است از :
    مدت دوره اشتراک 6 ماه است .
    تاریخ شروع دوره اشتراک در نیمه اول سال ، یکم  فروردین و در نیمه دوم سال ، یکم مهر ماه می باشد .  
    در پایان هر 6 ماه ، دوره اشتراک بطور خودکار برای 6 ماه دیگر  تمدید می شود ، مگر آنکه مشترک درخواست عدم تمدید دوره اشتراک را بصورت کتبی حداقل یک ماه قبل از شروع دوره جدید به مجری اعلام کرده باشد .
ماده 4 – هزینه اشتراک فیلم بج  : هزینه خدمات فیلم بج برای هر نفر در یک دوره اشتراک همراه با  قیمت بج،  در فرم "درخواست و تمدید اشتراک" فیلم بج نوشته می شود .
تبصره 1 - مشترک در صورت دارا بودن بج سالم ، نیازی به خرید بج اضافی ندارد
تبصره 2- در صورتیکه در اواسط هر دوره اشتراک ، درخواست فیلم بج برای پرتوکار جدید داده شود، هزینه اشتراک مربوط به همان نیمه سال برای پرتوکار جدید باید پرداخت گردد .
تبصره 3- در صورتیکه در اواسط هر دوره اشتراک ، درخواست لغو اشتراک فیلم بج پرتوکاری داده شود ، هزینه اشتراک پرتوکار حذف شده در دوره مربوطه باید پرداخت گردد .
ماده 5 – تعهدات مجری :
    ارسال سه نوبت دزیمتر فیلم به فاصله زمانی دوماه یکبار برای پرتوکاران
    ارائه خدمات فیلم بج بر اساس اخرین فهرست درخواستی مشترکین ، مشروط بر اینکه فهرست مذکور  از طریق درج در فرم  "درخواست و تمدید اشتراک"  با مهر و امضاء نماینده قانونی مشترک حداکثر 10 روز قبل از تاریخ ارسال فیلم بج ها  ( بیست و پنجم ماههای زوج) تحویل  مجری داده شده باشد .
    مجری ملزم است در صورت عدم دریافت فهرست جدید پرتوکاران ، تا زمانیکه مشترک در خواست لغو اشتراک نکرده باشد خدمات فیلم بج را براساس آخرین فهرست دریافتی از  مشترک برای دوره اشتراک جدید ادامه دهد .
    مجری متعهد می شود که نتایج پرتوگیری کارکنان و سایر اطلاعات مرتبط با نحوه پرتوگیری را محرمانه تلقی نموده و گزارشات خود را فقط به مشترک و در صورت نیاز به واحد قانونی (سازمان انرژی اتمی ایران ) ارائه نماید .
    مجری در صورت دریافت هزینه اشتراک متعهد می شود خدمات فیلم بج را  تا پایان دوره اشتراک ارائه نماید .
ماده 6 – تعهدات مشترک :
    پرداخت هزینه اشتراک فیلم بج پرتوکاران معرفی شده حداکثر تا پایان هر دوره اشتراک
    عودت فیلمهای دوره گذشته ، حداکثر ظرف یکماه پس از دریافت فیلمهای نوبت جدید ، جهت ارزیابی به مجری
    ارائه فرم تکمیل شده "درخواست و تمدید اشتراک" قبل از شروع دوره اشتراک جدید (در اسفند ماه برای نیمه اول و در شهریور ماه برای نیمه دوم هر سال) به آدرس مجری.
    مشترک متعهد می شود که در صورت عدم نیاز به خدمات فیلم بج مراتب را کتبا به مجری اعلام نماید . در غیر این صورت اشتراک فیلم بج خود بخود تمدید شده و مشترک ملزم به پرداخت هزینه اشتراک دوره جدید مطابق شرایط مندرج در ماده 4 می باشد .
    در صورتیکه فهرست اسامی پرتوکاران برای دوره جدید تغییر نکرده باشد ، نیازی به تکمیل فرم "درخواست و تمدید اشتراک" نمی باشد ولی مجری ملزم است فیلم بج دوره اشتراک جدید را بر اساس آخرین فهرست دریافتی از مشترک ارسال نماید و مشترک نیز متعهد می شود هزینه اشتراک دوره جدید را  مطابق با ماده 4 پرداخت نماید .
    مشترک در صورت درخواست لغو اشتراک، متعهد  می شود کلیه بدهی های مربوط به دریافت خدمات دریافتی فیلم بج را پرداخت نماید.  
ماده 7 –   نحوه پرداخت هزینه اشتراک :
    مشترک متعهد می گردد که قبل از شروع اشتراک و یا تمدید اشتراک ، هزینه اشتراک را بر اساس تعرفه مشخص شده در روی فرم "درخواست و تمدید اشتراک" محاسبه و به حساب بانکی معرفی شده از طرف مجری واریز و رسید بانکی مربوطه را جهت اطلاع به مجری تحویل دهد .
ماده 8 –  خاتمه اشتراک :
    مشترک در هر زمان می تواند با ارائه درخواست کتبی عدم تمایل خود را نسبت به  تمدید دوره اشتراک فیلم بج به مجری اعلام کند .
    مجری در صورتی که تا پایان هر دوره هزینه اشتراک فیلم بج را دریافت نکرده باشد ، پس از اعلام کتبی مدت دار به مشترک و اطلاع رسانی به واحد قانونی ( دفتر حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران) ،  می تواند اشتراک را لغو کند .
ماده 9 –  سایر شرایط :
    مشترک  و مجری مکلف می باشند درکلیه مکاتبات خود شماره کد اشتراک فیلم بج را درج نمایند .

       مدیر عامل شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان             محل مهر  و امضاء نماینده قانونی مشترک
           نام و نام خانوادگی                                                            نام و نام خانوادگی
           محل مهر و امضاء                                                             محل مهر و امضاء