معرفی

معرفی

 شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان

(Parsian Radiation Dosimetry Service (PRDS

1-  تاسیس: 28 فروردین سال 1385  

2- موسس و مدیر عامل : سیامک برهان آزاد (عضو هیئت علمی سازمان انرژی اتمی ایران)

3- شماره و محل ثبت: 268054 ، تهران

4- آدرس : تهران ، خیابان کارگر شمالی ، روبروی بیمارستان قلب  تهران، خیابان شکرلله ، پلاک 82، کد پستی:  14139-14683، شماره سناسه ملی : 10103071326،  کد اقتصادی: 411334814865- دامنه فعالیت ها: 

      الف - واردات، صادرات و اخذ و اعطای   نمایندگی از شرکت های خارجی و داخلی، ساخت، تولید، توزیع، تعمیر ، تنظیم تجهیزات مونیتورینگ و دزیمتری فردی و محیطی پرتوهای یونساز و غیر یونساز.
     ب- ارائه خدمات مونیتورینک و دزیمتری فردی و محیطی پرتوهای یونساز و غیر یونساز.
     ج- ارائه خدمات مشاوره ای، آموزشی و پژوهشی و شرکت در مناقصه های داخلی و خارجی در زمینه مونیتورینک و دزیمتری پرتوها ، سنجش و تنظیم میدان های پرتو، کالیبراسیون دستگاههای سنجش پرتو و حفاظ سازی برای پرتوها.
     د- ارائه خدمات کنترل کیفی منابع پرتو و تجهیزات مربوطه .

6- خدمات اجرائی با مجوز سازمان انرژی اتمی ایران:
       الف- فیلم بج.
       ب- کنترل کیفی تجهیزات پرتوتشخیصی
       ج - کالیبراسیون دستگاههای سنجش پرتو

        د -آموزش

 

7- مجوزها:

    الف- مجوز کالیبراسیون دستگاههای سنجش پرتو ایکس و گاما و نوترون.

       ب- مجوز کنترل کیفی انواع تجهیزات پرتو تشخیصی.

       ج- مجوز ارائه خدمات دزیمتری فردی به روش  فیلم بج.

       د- مجوز برگزاری دوره های آموزشی حفاظت در برابر اشعه و کنترل کیفی.

       ه- گواهینامه سیستم مدیریت کیفی ISO-17025 از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران به شمارهNACI/Lab/1396 

     و- گواهینامه سیستم مدیریت کیفی ISO-17025 مونیتورینگ فردی، محیطی و کنترل کیفی منابع پرتو از TUV International

      ز- پروانه آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد(حفاظت پرتو ها).

    ح- مجوز معافیت از مالیات بر ارزش افزوده