عناوین دروس دوره آموزش کنترل کیفی تجهیزات پرتوتشخیصی

عناوین دروس دوره آموزش کنترل کیفی تجهیزات پرتوتشخیصی

ردیف

موضوع

1

اهداف کنترل کیفی و مدیریت اطمینان از کیفیت

2

ضوابط دریافت پروانه اشتغال کنترل کیفی

3

استاندارد های ملی و بین المللی کنترل کیفی

4

فیزیک پرتوها

5

فیزیک رادیولوژی

6

عوامل موثر در پرتوگیری و کیفیت تصویر در رادیولوژی

7

کنترل کیفی تجهیزات رادیولوژی

8

فیزیک تجهیزات پرتوتشخیصی ویژه دندان پزشکی

9

روشهای کنترل کیفی تجهیزات پرتوتشخیصی ویژه دندان پزشکی

10

فیزیک تجهیزات ماموگرافی

11

کنترل کیفی تجهیزات ماموگرافی

12

کنترل کیفی تاریکخانه

13

فیزیک تجهیزات فلورسکوپی

14

کنترل کیفی تجهیزات فلورسکوپی

15

فیزیک تجهیزات سی تی اسکن

16

کنترل کیفی تجهیزات سی تی اسکن

17

فیزیک تجهیزات رادیولوژی دیجیتال ( CR و DR)

18

کنترل کیفی تجهیزات رادیولوژی دیجیتال ( CR و DR)

19

برنامه کار عملی

برنامه کار عملی گروه الف

برنامه کار عملی گروه ب

کنترل کیفی دستگاه رادیولوژی

کنترل کیفی دستگاههای دندان

کنترل کیفی دستگاههای دندان

کنترل کیفی دستگاه رادیولوژی

کنترل کیفی دستگاه فلورسکوپی

کنترل کیفی دستگاه ماموگرافی

کنترل کیفی دستگاه ماموگرافی

کنترل کیفی دستگاه فلورسکوپی

کنترل کیفی دستگاه CT

کنترل کیفی رادیولوژی دیجیتال

کنترل کیفی رادیولوژی دیجیتال

کنترل کیفی دستگاه CT

20

بررسی و تحلیل نتایج