اهداف فیلم بج و معیار اندازه گیری (Film badge Aims and Criteria)

اهداف فیلم بج و معیار اندازه گیری (Film badge Aims and Criteria)

فیلم بج یک نوع دزیمتر فردی می باشد که برای تشخیص مجموع دز دریافتی هر فرد  هنگام کار با منابع پرتو، بکار می رود

The film badge dosimeter or film badge is a personal dosimeter used for monitoring cumulative

radiation dose due to ionizing radiation.

اهداف

  •     *    آگاهی از پرتوگیری کارکنان
  •     *    بررسی اثر بخشی اقدامات حفاظتی  در محیط کار .
  •     *    شناسائی تغییرات احتمالی سطح اشعه در محیط کار
  •     *    دسترسی به اطلاعات در زمان وقوع سوانح پرتوگیری

 

معیار  ها

1-   کمیت مورد اندازه گیری:

توسط فیلم بج ، مقدار پرتوگیری برحسب کمیت زیر اندازه گیری می شود:

  • H(10)  *   ، دز معادل فردی در عمق 10mm، برحسب  mSv (برای مقایسه پرتوگیری با  حد دز موثر.
  • H(0.07)  *   ،  دز معادل فردی در عمق 0.07mm از سطح پوست،  برحسب  mSv (برای مقایسه پرتوگیری با حد دز پوست و اندامهای جانبی.

2-   حد دز :

H(10)  *    ، باید کمتر از حد دز  موثر  کارکنان باشد (20mSv/y).

H(0.07)  *   ، باید کمتر از حد دز معادل پوست و اندامهای جانبی  کارکنان باشد ( 500mSv/y).

 

3-  آستانه بررسی نتایج  :

    در هر دوره دوماهه ، آستانه بررسی برای نتایج  H(10)، برابر با  1mSv است. بعبارت دیگر اگر نتیجه هریک از  فیلم بج ها بیشتر از 1mSv  باشد، مسئول مرکز محل کار پرتوکار ، باید علت پرتوگیری را بررسی و  اقدام لازم برای  پیشگیری از تکرار آن را انجام و گزارش مربوطه را  به واحد قانونی (امورحفاظت در برابر اشعه ) کتبا اعلام نمایند.

4- آستانه  ثبت نتایج

    آستانه ثبت برای نتایج  H(10)،  در هر  دوره دوماهه برابر با  0.17mSv است. بعبارت دیگر ثبت پرتوگیری های کمتر از  0.17mSv ضرورت ندارد.

   

  5- مراجع مورد استفاده                              : 

1 INTERNATIONALSTANDARD , ISO 1756,1996.

2 International Atomic Energy Agency, “Occupational RadiationProtection” , IAEA Safety Guide,  RS-G-1.1, 1999.

3- Iranian Nuclear Regulatory Authority, INRA-RP-RE-100-11,   ver5, 1393.

4-  ضوابط دریافت پروانه اشتغال ارائه خدمات دزیمتری فردی

5-Iranian Nuclear Regulatory Authority, INRA-RP-RE-100-81/68, 1393.

6ضوابط ارزیابی ، ثبت و گزارش دهی و پرتوگیری شغلی در مراکز  ارائه خدمات دزیمتری فردی 

 

6 دقت نتایج :

   بمنظور حصول اطمینان از صحت و دقت نتایج دزیمتر فیلم بج, کلیه آزمون های  عدم قطعیت  (شامل آزمون های نوعی و عملکردی) براساس ضوابط مندرج در گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی به شماره IAEA-RS-G-13 تحت نظارت سازمان انرژی اتمی ایران انجام می شود.
 
بعلاوه کارشناسان سازمان انرژی اتمی ایران  تقریبا هر دو ماه یکبار،  با پرتودهی تعدادی  فیلم بج،   صحت دزیمتری این شرکت را کنترل می کندخطای نسبی نتایج 40 نوبت پرتودهی فیلم ها در طول 10 سال گذشته در  شکل زیر نمایش داده شده است. در این شکل،  منحنی های شیپوری قرمز رنگ، حد های بالا و پائین خطای قابل قبول را نشان می دهد. این منحنی ها  براساس توصیه های  کمیسیون بین المللی حفاظت در برابر اشعه (ICRP)  رسم شده است . بطوریکه در شکل ملاحظه می شود،  خطای نسبی قرائت های این شرکت در طول 10 سال گذشته  همواره  در محدوده قابل قبولICRP  قرار داشته است.

 

7-  قابلیت بازبینی نتایج :
    کد شناسائی مشترکین،  دوره زمانی استفاده از دزیمتر، و کد شناسائی پرسنل استفاده کننده از فیلم بج بصورت یک عدد  10 رقمی توسط دستگاه شماره زن روی فیلم حک می شوداین شماره پس از ظهور همچنان روی فیلم قابل خواندن است و در هر زمان که لازم باشد میتوان از روی مشخصات فرد ، فیلم بج مورد استفاده را مجددا مورد بررسی قرار داد 

شکل 1 - بج و  نمونه فیلم شماره شده 

 

شکل 2-  شماره شناسائی دزیمتر روی فیلم قابل رویت است