آزمون های کنترل کیفی دستگاه های پرتو تشخیصی

آزمون های کنترل کیفی دستگاه های پرتو تشخیصی

شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان با مجوز رسمی از امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران  (واحد قانونی) آمادگی دارد که کلیه آزمون های کنترل کیفی تجهیزات زیر را در کلیه نقاط ایران در اسرع وقت انجام و گواهینامه کنترل کیفیت دستگاه  را صادر و جهت اطلاع مستولین مربوطه اتحویل دهد:

    1-  دستگاههای رادیولوژی  ثابت ، پرتابل ( آنالوگ و دیجیتال)

    2- دستگاههای فلورسکوپی ، C-Arm ، آنژیوگرافی

    3- دستگاههای دندان پزشکی شامل رادیوگرافی تک دندان، پانورکس، سفالومتری، CBCT

    4- دستگاههای ماموگرافی

    5- دستگاههای سی تی اسکن (axial & Spiral)

    6- دستگاههای ایکس سنجش تراکم استخوان

https://prds.ir/portal/Portals/0/Pic8.png

لیست  آزمون های کنترل کیفی که انجام آن برای دارندگان پروانه اشتغال  پرتو تشخیصی از طرف واحد قانونی الزامی اعلام شده به شرح زیر است:

         1.آزمون های بحرانی (برای بررسی صحت عملکرد دستگاه از نظر ایمنی و تجهیزات هشدار دهنده 

2. آزمون های پذیرش (برای تائید نصب قبل از راه اندازی)

3. آزمون های دوره ای ( تکرار آزمون در دوره زمانی مشخص شده)

4. آزمون های پس از تعمیر(تکرار آزمون هر بار پس از تعمیرات)

 واحد قانونی لیست آزمایشات لازم برای تست کنترل کیفی دسگاههای پرتو تشخیصی را در دستورالعمل های کنترل کیفی مشخص نموده است . جهت اطلاع دارندگان پروانه اشتغال در پرتو تسخیصی ،  در زیر نمونه آزمونهای مورد نیاز برای دستگاههای رادیولوژی و سی تی اسکن بصورت جدول داده شده است.

لیست آزمونهای کنترل کیفی دستگاههای رادیولوژی

 

لیست آزمونهای دستگاههای سی تی اسکن