آزمون های دستگاه های رادیوگرافی تک دندان آنالوگ و دیحیتال

آزمون های دستگاه های رادیوگرافی تک دندان آنالوگ و دیحیتال

آزمون های دستگاه های رادیوگرافی تک دندان آنالوگ و دیحیتال
 

لیست آزمونهای کنترل کیفی دستگاه های تک دندان طبق آخرین ضوابط سازمان انرژی اتمی ایران:

 

 

 

آزمون های اختصاصی دستگاه های تک دندان آنالوگ

شماره آزمون

نوع آزمون

DEN03

صجت FSD

DEN04

قطر دهانه اپلیکاتور

DEN05

تطابق میدان اشعه با دهانه کلیماتور

DEN06

صحت ولتاژ

DEN07

تکرارپذیری ولتاژ

DEN08

صحت زمان

DEN09

تکرارپذیری زمان

DEN10

تکرارپذیری خروجی

DEN11

خطی بودن خروجی نسبت به زمان

DEN12

اندازه گیری HVL

DEN13

نشت تیوب

DEN14

آزمون های بصری

آزمون های اختصاصی دستگاه های تک دندان آنالوگ

Digit 01

دامنه حساسیت Dynamic Range

Digit 02

تکرار پذیری Reproducibility

Digit 03

Dark Noise (دز صفر)

Digit 04

خطی بودن Linearity (دز گیرنده تصویر و Pixel Value)

Digit 05

محو تصاویر قبل Image retention

Digit 06

آزمون پایداری نمایشگر دز Dose Indicator Consistency

Digit 07

یکنواختیHomogeneity

Digit 08

آرتیفکت Artifact

Digit 09

خطای مقیاس Scaling Error

Digit 10

قدرت تفکیک Spatial Resolution

Digit 11

قدرت تفکیک کنتراست کمResolution Low Contrast