آزمون های دستگاه های رادیوگرافی تک دندان آنالوگ و دیحیتال

آزمون های دستگاه های رادیوگرافی تک دندان آنالوگ و دیحیتال

 
   لیست و دوره ی زمانی  آزمونهای کنترل کیفی دستگاه های تک دندان  براساس دستورالعمل سازمان انرژی اتمی ایران:

 

 
 

* آزمون های فوق ، توسط کارشناسان انجام و نتایج  به صورت کتبی به  همراه سی دی  و برچسب ، حداکثر تا عرض یک هفته ارسال می گردد.

* در صورتی که نتایج برخی از آزمون ها منطبق با معیارها نباشد ، توصیه های لازم ارائه و پس از رفع مشکل ، تا یک نوبت آزمون های مجدد بصورت رایگان انجام می گردد.