آزمون های دستگاه های فلوروسکوپی،سی آرم،سنگ شکن و آنژیوگرافی آنالوگ و دیجیتال

آزمون های دستگاه های فلوروسکوپی،سی آرم،سنگ شکن و آنژیوگرافی آنالوگ و دیجیتال

براساس ضوابط امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران  بمنظور یکسان سازی و اطمینان از کیفیت عملکرد دستگاههای پرتوشناسی تشخیصی و استقرار مقررات و الزامات ISO/IEC 17025 آزمون های زیر باید برای دستگاههایفلورسکوپی، سی آرم ، سنگ شکن، آنژیوگرافی (آنالوگ و دیجیتال)  انجام پذیرد:

 

 

 

* آزمون های فوق ، توسط کارشناسان انجام و نتایج  به صورت کتبی به  همراه سی دی  و برچسب ، حداکثر تا عرض یک هفته ارسال می گردد.

 

* در صورتی که نتایج برخی از آزمون ها منطبق با معیارها نباشد ، توصیه های لازم ارائه و پس از رفع مشکل ، تا یک نوبت آزمون های مجدد بصورت رایگان انجام می گردد.