آزمون های دستگاه های فلوروسکوپی،سی آرم،سنگ شکن و آنژیوگرافی آنالوگ و دیجیتال

آزمون های دستگاه های فلوروسکوپی،سی آرم،سنگ شکن و آنژیوگرافی آنالوگ و دیجیتال

 
 

 لیست آزمونهای کنترل کیفی دستگاه های فلورسکوپی , سی آرم ، سنگ شکن و آنژیوگرافی طبق آخرین ضوابط سازمان انرژی اتمی ایران:

 

 

آزمون های اختصاصی دستگاه های فلوروسکوپی،سی آرم،سنگ شکن،آنژیوگرافی آنالوگ

شماره آزمون

نوع آزمون

 

FLO03

صجت FSD

 

FLO04

صحت کلیماتور فلورسکوپی

 

FLO05

صحت ولتاژ فلورسکوپی

 

FLO06

تکرارپذیری ولتاژ فلورسکوپی

 

FLO07

صحت ولتاژ رادیوگرافی

 

FLO08

تکرارپذیری ولتاژ رادیوگرافی

 

FLO09

صحت زمان رادیوگرافی

 

FLO10

تکرارپذیری زمان رادیوگرافی

 

FLO11

خروجی فلورسکوپی در هوا در فاصله مرجع

 

FLO12

آهنگ دز در ورودی II

 

FLO13

زنگ خطر تایمر

 

FLO14

تکرارپذیری خروجی

 

FLO15

خطی بودن خروجی نسبت به mA

 

FLO16

خطی بودن خروجی نسبت به زمان

 

FLO17

اندازه گیری HVL فلورسکوپی

 

FLO18

اندازه گیری HVL رادیولوژی

 

FLO19

اعوجاج

 

FLO20

قدرت تفکیک در کنتراست پایین

 

FLO21

قدرت تفکیک در کنتراست بالا

 

FLO22

نشت تیوب

 

FLO23

دانسیته استاندارد سیستم AEC

 

FLO24

تکرارپذیری آشکار ساز

 

FLO25

عملکرد زمان سنج های سیستم AEC

 

FLO26

عملکرد سیستم AEC نسبت به تغییرات kVp

 

FLO27

عملکرد سیستم AEC نسبت به تغییرات ضخامت فانتوم

 

FLO28

آزمون های بصری

 

آزمون های اختصاصی دستگاه های فلوروسکوپی،سی آرم،سنگ شکن،آنژیوگرافی دیجیتال

 

Digit01

دامنه حساسیت Dynamic Range

 

Digit02

تکرار پذیری Reproducibility

 

Digit03

Dark Noise (دز صفر)

 

Digit04

خطی بودن Linearity (دز گیرنده تصویر و Pixel Value)

 

Digit05

محو تصاویر قبل Image retention

 

Digit06

آزمون پایداری نمایشگر دز Dose Indicator Consistency

 

Digit07

یکنواختیHomogeneity

 

Digit08

آرتیفکت Artifact

 

Digit09

خطای مقیاس Scaling Error

 

Digit10

قدرت تفکیک Spatial Resolution

 

Digit11

اعوجاج Image distortion

 

Digit12

قدرت تفکیک کنتراست کمResolution Low Contrast

 

Digit13

قدرت تفکیک کنتراست بالا Contrast Resolution High