آزمون های دستگاه های پانورکس و سفالومتری آنالوگ و دیجیتال

آزمون های دستگاه های پانورکس و سفالومتری آنالوگ و دیجیتال

 
 

لیست آزمون های دستگاه پانورکس و سفالومتری آنالوگ و دیجیتال طبق آخرین ضوابط سازمان انرژی اتمی ایران:

آزمون های اختصاصی دستگاه های پانورکس و سفالومتری آنالوگ

شماره آزمون

نوع آزمون

OPG03

صحت میدان تابش پانورکس

OPG04

صحت میدان تابش سفالومتری

OPG05

صحت ولتاژ پانورکس

OPG06

تکرارپذیری ولتاژ پانورکس

OPG07

صحت ولتاژ سفالومتری

OPG08

تکرارپذیری ولتاژ سفالومتری

OPG09

صحت زمان پانورکس

OPG10

تکرارپذیری زمان پانورکس

OPG11

صحت زمان سفالومتری

OPG12

تکرارپذیری زمان سفالومتری

OPG13

تکرارپذیری خروجی پانورکس

OPG14

خطی بودن خروجی نسبت به mA پانورکس

OPG15

تکرارپذیری خروجی سفالومتری

OPG16

خطی بودن خروجی نسبت به زمان سفالومتری

OPG17

خطی بودن خروجی نسبت به mA سفالومتری

OPG18

اندازه گیری HVL پانورکس

OPG19

اندازه گیری HVL سفالومتری

OPG20

نشت تیوب پانورکس

OPG21

نشت تیوب سفالومتری

OPG22

آزمون های بصری

آزمون های اختصاصی دستگاه های پانورکس و سفالومتری دیجیتال

Digit 01

دامنه حساسیت Dynamic Range

Digit 02

تکرار پذیری Reproducibility

Digit 03

Dark Noise (دز صفر)

Digit 04

خطی بودن Linearity (دز گیرنده تصویر و Pixel Value)

Digit 05

محو تصاویر قبل Image retention

Digit 06

آزمون پایداری نمایشگر دز Dose Indicator Consistency

Digit 07

یکنواختیHomogeneity پانورکس

Digit 08

یکنواختیHomogeneity سفالومتری

Digit 09

آرتیفکت Artifact

Digit 10

خطای مقیاس Scaling Error

Digit 11

قدرت تفکیک Spatial Resolution پانورکس

Digit 12

قدرت تفکیک Spatial Resolution سفالومتری

Digit 13

کنتراست کمResolution Low Contrast پانورکس

Digit 14

کنتراست کمResolution Low Contrast سفالومتری

Digit 15

تطابق میدان اشعه با گیرنده تصویرAlignment