آزمون های دستگاه های ماموگرافی آنالوگ و دیحیتال

آزمون های دستگاه های ماموگرافی آنالوگ و دیحیتال

 

لیست آزمون های دستگاه های ماموگرافی آنالوگ و دیجیتال طبق آخرین ضوابط سازمان انرژی اتمی ایران:

 

آزمون های اختصاصی دستگاه های ماموگرافی آنالوگ

شماره آزمون

نوع آزمون

MAM03

منطبق بودن میدان نوری بر میدان پرتو

MAM04

شدت نور کلیماتور

MAM05

صحت ولتاژ

MAM06

تکرارپذیری ولتاژ

MAM07

صحت زمان ( در صورت وجود امکان انتخاب زمان )

MAM08

تکرارپذیری زمان ( در صورت وجود امکان انتخاب زمان )

MAM09

تکرارپذیری خروجی

MAM10

خطی بودن خروجی نسبت به mAs

MAM11

اندازه گیری HVL

MAM12

نشت تیوب

MAM13

دانسیته استاندارد سیستم AEC

MAM14

عملکرد زمان سنج های سیستم AEC

MAM15

عملکرد سیستم AEC نسبت به تغییرات ضخامت فانتوم (Thickness Tracking)

 

MAM16

دز غدهای متوسط (MGD)

MAM17

فشار کمپرسور

MAM18

عمود بودن میدان اشعه بر فیلم

MAM19

کنتراست تصویر

MAM20

قدرت تفکیک تصویر

MAM21

آزمون های بصری

آزمون های اختصاصی دستگاه های ماموگرافی دیجیتال

Digit01

دامنه حساسیت Dynamic Range

Digit02

تکرار پذیری Reproducibility

Digit03

Dark Noise (دز صفر)

Digit04

خطی بودن Linearity (دز گیرنده تصویر و Pixel Value)

Digit05

محو تصاویر قبل Image retention

Digit06

آزمون پایداری نمایشگر دز Dose Indicator Consistency

Digit07

یکنواختیHomogeneity

Digit08

آرتیفکت Artifact

Digit09

خطای مقیاس Scaling Error

Digit10

قدرت تفکیک Spatial Resolution

Digit11

اعوجاج Image distortion

Digit12

قدرت تفکیک کنتراست کمResolution Low Contrast

Digit13

قدرت تفکیک کنتراست بالا Contrast Resolution High