فرم درخواست خدمات کالیبراسیون و سرویس دستگاه های سنجش پرتو

فرم درخواست خدمات کالیبراسیون و سرویس دستگاه های سنجش پرتو

 

نام مرکز:

تاریخ در خواست:

آدرس:استان:

شهر:

محله:

خیابان:

پلاک:

کدپستی:

شماره تلفن:

شماره فکس:

نام مسئول دستگاه:

شماره موبایل:

مشخصات دستگاه

ردیف

نوع دزیمتر

مدل

شماره سریال

وضعیت ظاهری دستگاه

علت ارسال دستگاه

کار می کند

باطری سالم و نو است

کار نمی کند

کالیبراسیون

عیب یابی

سرویس و راه اندازی

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

توضیح: این شرکت پس از تحویل و بررسی دستگاهها،هزینه خدمات مربوطه را اعلام خواهد کرد.