شرایط دوره های حفاظت در برابر اشعه

1. دوره های مقدماتی حفاظت در برابر اشعه جهت دریافت مجوز کار در مراکز کار با پرتو برنامه ریزی شده است. 2. مفاد درسی در این دوره ها متناسب با شرایط و منابع پرتو موجود در …

عناوین دروس حفاظت در برابر اشعه

  دروس دوره های مقدماتی به دو بخش دروس عمومی و اختصاصی طبقه بندی شده است. دروس عمومی برای کلیه دوره های مقدماتی مشابه است. دروس اختصاصی متناسب با نیاز های آموزشی …

مجموع ساعات تدریس

ردیف عنوان دوره ساعت دروس عمومی ساعات دروس تخصصی مجموع ساعات 1 مقدماتی صنعتی(پرتونگاری) 37 23 …

دوره های دزیمتری و مونیتورینگ

1.دوره آموزش فیلم بج •موضوع دوره : اشتنائی با مقررات و استاندارد های حفاظت در برابر اشعه آشنائی با روش دزیمتری فیلم بج روش های ارتقاء کیفیت دزیمتری با فیلم بج …

عناوین دروس دوره آموزش کنترل کیفی تجهیزات پرتوتشخیصی

ردیف موضوع 1 اهداف کنترل کیفی و مدیریت اطمینان از کیفیت 2 ضوابط دریافت پروانه اشتغال کنترل کیفی 3 …

شرایط دوره های کنترل کیفی تجهیزات پرتوتشخیصی

دوره  های آموزش کنترل کیفی تجهیزات پرتو تشخیصی شامل تجهیزات رادیولوژی عمومی، فلورسکوپی، آنژیوگرافی، سی تی اسکن، دندانپزشکی، مموگرافی و رادیولوژی اطفال ویژه …