ورود | ثبت نام

  عناوين دروس دوره آموزش كنترل كيفي تجهيزات پرتوتشخيصي


 

رديف

موضوع

1

اهداف کنترل کیفی و مدیریت اطمینان از کیفیت

2

ضوابط دریافت پروانه اشتغال کنترل کیفی

3

استاندارد های ملی و بین المللی کنترل کیفی

4

فیزیک پرتوها

5

فیزیک رادیولوژی

6

عوامل موثر در پرتوگیری و کیفیت تصویر در رادیولوژی

7

کنترل کیفی تجهیزات رادیولوژی

8

فیزیک تجهیزات پرتوتشخیصی ویژه دندان پزشکی

9

روشهای کنترل کیفی تجهیزات پرتوتشخیصی ویژه دندان پزشکی

10

فیزیک تجهیزات ماموگرافی

11

کنترل کیفی تجهیزات ماموگرافی

12

کنترل کیفی تاریکخانه

13

فیزیک تجهیزات فلورسکوپی

14

کنترل کیفی تجهیزات فلورسکوپی

15

فیزیک تجهیزات سی تی اسکن

16

کنترل کیفی تجهیزات سی تی اسکن

17

فیزیک تجهیزات رادیولوژی دیجیتال ( CR و DR)

18

کنترل کیفی تجهیزات رادیولوژی دیجیتال ( CR و DR)

19

برنامه كار عملي

برنامه كار عملي گروه الف

برنامه كار عملي گروه ب

کنترل کیفی دستگاه رادیولوژی

کنترل کیفی دستگاههای دندان

کنترل کیفی دستگاههای دندان

کنترل کیفی دستگاه رادیولوژی

کنترل کیفی دستگاه فلورسکوپی

کنترل کیفی دستگاه ماموگرافی

کنترل کیفی دستگاه ماموگرافی

کنترل کیفی دستگاه فلورسکوپی

کنترل کیفی دستگاه CT

کنترل کیفی رادیولوژی دیجیتال

کنترل کیفی رادیولوژی دیجیتال

کنترل کیفی دستگاه CT

20

بررسي و تحليل نتايج

مقالات
  مقاله شماره 1:کارکنان مراکز پرتوتشخیصی ایران با استفاده از فیلم بج
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/J.%20Radiological%20Protectionr.gif
مقاله شماره 2: ارتقاء ايمني در پرتونگاري صنعتي با ابداع سيستم ارزيابي كمي
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/icrp.jpeg  مقاله شماره 4: کمیت های دزیمتری در حفاظت در برابر اشعه  ICRP

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg

 مقاله شماره6: كاهش دز راديولوژي تشخيصي در چند بيمارستان با اجراي برنامه اطمينان از كيفيت

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/irpa.png مقاله شماره 7: دز ژنتيكي در آزمايشات راديولوژي تشخيصي ايران
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg  مقاله شماره 8: ارزيابي عوامل سانحه در شركتهاي راديوگرافي صنعتي ايران

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​

لینک های مرتبط
  انجمن بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب

www.irsnt.com

شرکت آشنا پرتو سایان

www.apsayan.com

شرکت سینا پرتو

www.apsayan.com

شرکت پارسیان شرق

www.parsianndt.com


آيا ميدانيد؟