مجری خدمات حفاظت و ایمنی در برابر  پرتوهای یونساز

شروع فعالیت : 1387

دزیمتری فیلم بج Film Badge

بیش از 38000 نفر پرتوکار شاغل در 5000 مرکز کار با اشعه ( نظیر مراکز پرتوپزشکی، آموزشی و پژوهشی ، تاسیات هسته ای و صنعتی) تحت پوشش فیلم بج قرار دارند.

شروع فعالیت : 1389

کالیبراسیون دستگاه های سنجش پرتو CalibrationOfRadiationDetectors

کالیبراسیون و تنظیم دستگاههای سنجش پرتو ( شامل انواع دزیمترهای هشدار دهنده، دزیمترهای قلمی، دزیمترهای محیطی گاما، آنالوگ و دیجیتال)

شروع همکاری مشترک: 1397

ساختمان مجتمع پرتو RadiationComplexBuilding

همکاری مشترک شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان با شرکت های پارسیان شرق، سینا پرتو جم و آشنا پرتو سایان در زمینه های مونیتورینگ فردی (فیلم بج و TLD)، آزمون های غیر مخرب، دوره های آموزشی و پژوهش و توسعه.

شرکت های همکار در مجتمع پرتو

برای تماس با هر یک از شرکت های مجتمع پرتو میتوانید از تلفن شماره 42269-021 تماس حاصل فرمایید.

راهنمای فرم اشتراک

36979

تعداد کارکنان تحت پوشش

3015

تعداد دستگاه های کنترل کیفی شده

41

دوره های آموزشی