مجری خدمات پایش  و ایمنی کارکنان، مردم و محیط زیست در برابر پرتوها

شروع فعالیت : 1389

کالیبراسیون دستگاه های سنجش پرتو CalibrationOfRadiationDetectors

کالیبراسیون و تنظیم دستگاههای سنجش پرتو ( شامل انواع دزیمترهای هشدار دهنده، دزیمترهای قلمی، دزیمترهای محیطی گاما، آنالوگ و دیجیتال)

Radiation Complex

مجتمع پرتو

همکاری مشترک شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان با شرکت های پارسیان شرق، سینا پرتو جم و آشنا پرتو سایان در زمینه های مونیتورینگ فردی (فیلم بج و TLD)، آزمون های غیر مخرب، دوره های آموزشی و پژوهش و توسعه.

شرکت های همکار در مجتمع پرتو

برای تماس با هر یک از شرکت های مجتمع پرتو میتوانید از تلفن شماره 42269-021 تماس حاصل فرمایید.

مجوز کالیبراسیون - 1406/11/05

فرم درخواست و حذف و اضافه فیلم بج نیمه دوم سال 1402

راهنمای فرم اشتراک

42212

تعداد کارکنان تحت پوشش