بج چیست و چه کاربردی دارد؟

مشخصات بج
داخل بج تعدادی فیلتر فلزی و پلاستیکی برای تشخیص انرژی و نوع پرتو تعبیه شده است . مشخصات و کاربرد هر فیلتر بشرح زیر است:
(1)    پنجره : کلیه پرتوهائیکه بتوانند از لفاف کاغذی فیلم عبور کنند از این پنجره نیز عبور کرده و به فیلم میرسند.
(2)   فیلتر پلاستیک نازک ( دانسیته ضخامت پلاستیک 50mg/cm2): این فیلتر فقط میتواند مانع  عبور پرتوهای کم انرژی بتا کم انرژی شود و سایر پرتو ها از آن عبور می کند.
(3)   فیلتر پلاستیک ضخیم ( دانسیته ضخامت 300mg/cm2) : این فیلتر پرتوهای ایکس کم انرژی (کمتر از 20keV) و تمام پرتوهای بتا اعم از کم انرژی یا انرژی بالا را جذب می کند.
(4)     فیلتر آلومینیم : این فیلتر تمام پرتوهای بتا و پرتو های ایکس با انرژی کمتر از 65keV را جذب می کند.
(5و 6)  فیلتر قلع و سرب: از این فیلتر فقط پرتوهای ایکس با انرژی بیشتر از 65keV عبور می کند و حساسیت فیلم در زیر این فیلتر در انرژی ببن 65keV تا 2MeV مستقل از انزژی پرتو ایکس یا گاما می باشد. 

 

در مواردی که فیلم بج یک پرتوکار غیر قابل دزیمتری گزارش شده باشد، در سابقه پرتوگیری فرد چه عددی باید نوشته شود؟

مسول فیزیک بهداشت با همکاری پرتوکار باید مقدار پرتوگیری در مدت استفاده از فیلم بج را برآورد کنند. برای این منظور لازم است پرتوگیری پرتوکار در دوره های گذشته،پرتوگیری سایر کارکنان، تنایج دزیمتری محیط کار و مدت حضور پرتوکار در محیط کار با اشعه بررسی شود و براساس بررسی های بعمل آمده ، مقدار پرتوگیری محاسبه گردد.در اینگونه موارد باید علاوه بر نتیجه بدست آمده ، نحوه محاسبه نیز ثبت گردد.

آیا میتوان بجای فیلم بج از دزیمتر قلمی یا دزیمتر های هشدار دهنده استفاده نمود؟

معمولا خیر ، زیرا فیلم بج بعنوان یک مدرک قانونی برای ثبت پرتوگیری کارکنان مورد استفاده قرار می گیرد و دزیمتر های هشدار دهنده یا قلمی وسایلی جهت اندازه گیری  لحظه ای دز هستند تا در هر لحظه پرتوگار بتواند از مقدار پرتوگیری خود مطلع و در صورت لزوم از ادامه کار با اشعه اجتناب کند. در مواردی که احتمال بروز سوانح پرتوگیری بیش از حد وجود داشته باشد باید علاوه بر فیلم بج از یک نوع دزیمتر فردی قرائت مستقیم (نظیر دزیمتر قلمی ) استفاده شود.

بهترین محل برای نگهداری فیلم کنترل کجاست؟

فیلم کنترل باید بدون بج در محلی دور از تابش پرتو ها نگهداری شود. بهتر است که فیلم بج های پرتوگاران نیز در مواقع عدم استفاده در همان محل نگهداری شود.

آیا اگر بج معیوب و یا مفقود شده باشد، استفاده از فیلم بدون بج توسط پرتوکار صحیح است؟

خیر، زیرا دزیمتری فیلم هائیکه بدون بج در معرض تابش پرتو قرار گرفته باشند امکان پذیر نیست.

آیا در غیاب یک پرتوکار ، فرد دیگری میتواند از فیلم بج وی استفاده نماید؟

خیر،فیلم بج فقط باید توسط فردی استفاده شود که شماره فیلم بج بنام وی ثبت شده است.

اگر یک پرتوکار در یک زمان در دو مرکز بکار با اشعه اشتغال داشته باشد،سابقه پرتوگیری در کدام مرکز باید ثبت گردد؟

مقدار پرتوگیری در هر مرکز باید در همان مرکز ثبت شود ولی مسئولین هردو مرکز یاید مقدار پرتوگیری را یه یکدیگر اطلاع دهند بطوریکه اطمینان حاصل شود که جمع پرتوگیری از حد دز تجاوز نکرده است.

اگر یک پرتوکار در بیش از یک مرکز بکار با اشعه اشتغال داشته باشد میتواند فقط از یک مرکزفیلم بج دریافت و در سایر مراکز نیز استفاده کند؟

خیر ، کارفرمایان در هر مرکز کار با اشعه، باید برای پرتوکاران خود فیلم بج مستقل تهیه نمایند.

آیا هنگام استخدام پرتوکاران باید سوابق فیلم بجاز محل قبلی کار با اشعه دریافت گردد؟

بلی ، سابقه پرتوگیری هر پرتوگار از تاریخ اولین استخدام در محیط کار با اشعه حداقل بمدت سی سال در طول مدت کار با اشعه باید نگهداری شود.

چرا به برخی از مراکز فیلم بج داده نمی شود؟

در مواردی که کار با اشعه نیاز به اخذ مجور از سازمان انرژی اتمی داشته باشد و مرکز مورد نظر مجوز لازم جهت کار با اشعه را دریافت نکرده باشد شرکت دزیمتری پرتوهای پارسیان مجاز به ارسال فیلم بج به آن مرکز نمی باشد.

چه مدارکی برای درخواست فیلم بج باید ارائه گردد؟

فرم تکمیل شده درخواست اشتراک، کپی کارت ملی هریک از پرتوکاران، فیش بانکی هزینه خدمات.

چگونه میتوان فیلم بج تهیه نمود؟

جهت دریافت فیلم بج میتوانید مستقیما به دفتر شرکت واقع در تهران (به آدرس خیابان کارگر شمالی، روبروی بیمارستان قلب تهران، خیابان یکم (شکر اله)، پلاک 82) مراجعه فرمائید و یا در خواست خود را با تلفن (شماره 42269-021 داخلی 1) ، نامه (آدرس فوق) ،فاکس (88335171) و یا پست الکترونی (info@prds.ir) به این شرکت اطلاع دهید.

چه افرادی باید از فیلم بج استفاده نمایند؟

کلیه کارکنان که پتانسیل پرتوگیری بیش از یک سوم حد دز سال در محیط کار برای آنها وجود داشته باشد باید حداقل از یک نوع دزیمتر فردی نظیر فیلم بج یا TLD استفاده نمایند.