1- جهت صحیح قرار گرفتن فیلم در بج چگونه است؟

فیلم باید درج طوری قرار گیری که شماره روی فیلم از بیرون بج قابل خواندن باشد. در صورتیکه برای اولین با فیلم در بج وارونه قرار گیرد تا آخر دوره مونیتورینگ باید هنچنان وارونه باشد. در غیر اینصورت امکان دزیمتری فیلم وجود نخواهد داشت.

2- بج چیست و چه کاربردی دارد؟

- بج قاب پلاستیکی نگهدارنده فیلم است. بج بوسیله گیره، یا سنچاق قفلی روی لباس وصل می گردد.
- داخل بج برای تشخیص انرژی و نوع پرتو، تعدادی فیلتر تعبیه شده است.

- فیلتر های تعبیه شده عبارتند از:

  • (1)    پنجره باز (OW):   شماره  فیلم در داخل بج در این ناحیه قابل رویت است. در این ناحیه هیج فیلتری وجود ندارد و کلیه پرتوها از آن عبور می کنند.
  • (2)   فیلتر پلاستیک نازک :  دانسیته ضخامت پلاستیک در این فیلتر برابر 50mg/cm2 است.  این فیلتر فقط باعث کاهش شدت پرتوهای کم انرژی بتا می شود.
  • (3)   فیلتر پلاستیک ضخیم : دانسیته ضخامت پلاستیک در این فیلتر برابر  300mg/cm2  است.  این فیلتر مانع عبور پرتوهای بتا می شود.
  • (4)     فیلتر آلومینیم : ضخامت این فیلتر فلزی برابر با 1mmAl می باشد و علاوه بر  پرتوهای بتا،  پرتو های ایکس با انرژی کمتر از 65keV را جذب می کند.
  • 5-  فیلتر قلع و سرب: در این ناحیه دو فیلتر فلزی قلع (باضخامت 0.7mm ) و سرب (با ضخامت 0.3mm) قرار دارد. از ناحیه فیلم که در زیر این فیلتر قرار دارد برای دزیمتری پرتوهای ایکس و گاما با انرژی  ببن 65keV تا 2MeV استفاده می شود.

3- اگر فیلم بج یک پرتوکار غیر قابل دزیمتری گزارش شده باشد، در سابقه پرتوگیری فرد چه عددی باید نوشته شود؟

مسول فیزیک بهداشت با همکاری پرتوکار باید با استفاده از یک و یا کلیه روشهای زیر،  پرتوگیری پرتوکار را برآورد و با ذکر روش محاسبه ثبت نماید:

  • (1)-براورد پرتوگیری براساس نتایج پرتوگیری دوره های گذشته مشروط براینکه تغییر محسوسی در شرایط کاری وی رخ نداده باشد.
  • (2)- برآورد پرتوگیری براساس نتایج پرتوگیری سایر همکاران ایشان که در شرایط کاری مشابه قرار داشته اند.
  • (3)-برآورد پرتوگیری براساس نتایج منونیتورینگ محیطی با در نظر گرفتن پارامتر هائی نظیر فاصله، زمان و حفاظ

 

4- آیا میتوان بجای فیلم بج از دزیمتر قلمی یا دزیمتر های هشدار دهنده استفاده نمود؟

معمولا خیر، زیرا فیلم بج بعنوان یک مدرک قانونی برای ثبت پرتوگیری کارکنان مورد استفاده قرار می گیرد و دزیمتر های هشدار دهنده یا قلمی وسایلی جهت اندازه گیری  لحظه ای دز هستند تا در هر لحظه پرتوگار بتواند از مقدار پرتوگیری خود مطلع و در صورت لزوم از ادامه کار با اشعه اجتناب کند. در مواردی که احتمال بروز سوانح پرتوگیری بیش از حد وجود داشته باشد باید علاوه بر فیلم بج از یک نوع دزیمتر فردی قرائت مستقیم (نظیر دزیمتر قلمی ) استفاده شود.

5- بهترین محل برای نگهداری فیلم کنترل کجاست؟

فیلم کنترل باید بدون بج در محلی دور از تابش پرتو ها نگهداری شود. بهتر است که فیلم بج های پرتوگاران نیز در مواقع عدم استفاده در همان محل نگهداری شود.

6- آیا میتوان از فیلم بدون بج، برای برآورد پرتوگیری استفاده کرد؟

خیر، دزیمتری فیلم هائیکه بدون بج در معرض تابش پرتو قرار گرفته باشند امکان پذیر نیست.

7- آیا در غیاب یک پرتوکار ، فرد دیگری میتواند از فیلم بج وی استفاده نماید؟

خیر، فیلم بج فقط باید توسط فردی استفاده شود که شماره فیلم بج بنام وی ثبت شده است.

8- اگر یک پرتوکار در یک زمان در دو مرکز بکار با اشعه اشتغال داشته باشد،سابقه پرتوگیری در کدام مرکز باید ثبت گردد؟

مقدار پرتوگیری در هر مرکز باید در همان مرکز ثبت شود ولی مسئولین هردو مرکز یاید مقدار پرتوگیری را یه یکدیگر اطلاع دهند بطوریکه اطمینان حاصل شود که جمع پرتوگیری از حد دز تجاوز نکرده است.

9- اگر یک پرتوکار از یک مرکز کار با اشعه فیلم بج دریافت کرده باشد، آیا باید از این فیلم بج در سایر مراکز کار با اشعه استفاده نماید؟

خیر ، کارفرمایان در هر مرکز کار با اشعه، باید برای پرتوکاران خود فیلم بج مستقل تهیه نماینداز یک فیلم بج نمیتوان در بیش یک مرکز کار با اشعه استفاده کرد مگر آنکه مرکز تهیه کننده فیلم بج مسئولیت پرتوگیری فرد را در سایر مراکز پذیرفته باشد

ضمنا پرتوکار حق ندارد برای کنترل پرتوگیری پزشکی  فیلم بج فوق استفاده نماید

 

.

10- آیا هنگام استخدام پرتوکاران باید سوابق فیلم بجاز محل قبلی کار با اشعه دریافت گردد؟

بلی ، سابقه پرتوگیری هر پرتوگار از تاریخ اولین استخدام در محیط کار با اشعه حداقل بمدت سی سال در طول مدت کار با اشعه باید نگهداری شود.

11- چرا به برخی از مراکز فیلم بج داده نمی شود؟

در مواردی که کار با اشعه نیاز به اخذ مجور از سازمان انرژی اتمی داشته باشد و مرکز مورد نظر مجوز لازم جهت کار با اشعه را دریافت نکرده باشد شرکت دزیمتری پرتوهای پارسیان مجاز به ارسال فیلم بج به آن مرکز نمی باشد.

12- چه مدارکی برای درخواست فیلم بج باید ارائه گردد؟

 فرم تکمیل شده درخواست اشتراک، کپی کارت ملی هریک از پرتوکاران، فیش بانکی هزینه خدمات.

13- چگونه میتوان فیلم بج تهیه نمود؟

جهت دریافت فیلم بج میتوانید مستقیما به دفتر شرکت واقع در تهران (به آدرس خیابان کارگر شمالی، روبروی بیمارستان قلب تهران، خیابان یکم (شکر اله)، پلاک 82) مراجعه فرمائید و یا در خواست خود را با تلفن (شماره 42269-021 داخلی 1) ، نامه (آدرس فوق) ،فاکس (88335171) و یا پست الکترونی (info@prds.ir) به این شرکت اطلاع دهید.

14- چه افرادی باید از فیلم بج استفاده نمایند؟

کلیه کارکنان که پتانسیل پرتوگیری بیش از یک سوم حد دز سال در محیط کار برای آنها وجود داشته باشد باید حداقل از یک نوع دزیمتر فردی نظیر فیلم بج یا TLD استفاده نمایند.