ورود | ثبت نام

اطمینان از کیفیت در مراکز پرتوتشخیصQuality Assurance

شرکت خدمات دزیمتری پارسیان با کمک نیروهای متخصص خود امادگی دارد که برای مراکز پرتوتشخیصی دستور العمل های لازم برای اجرای برنامه اطمینان از کیفیت Quality Assurance را جهت تضمین دستیابی به اهداف زیر تهیه نماید :

ارتقاء کیفیت تصاویر رادیوگرافی
کاهش هزینه های تصویر برداری
کاهش پرتوگیری بیماران و کارکنان

 این دستورالعملها شامل عبارتند از:
روش انجام آزمایشات
روش ارزیابی دز بیمار
روش کنترل کیفی دستگاهها
برنامه آموزش و بازآموزی پرسنل
دستورالعمل بررسی های کلینکی
دستورالعمل اقدامات اصلاحی
روشهای اندازهگیری پارامترهای فیزیکی دستگاهها و تجهیزات
روش اصلاح پارامتر ها
ثبت اطلاعات
مراحل پذیرش بیمار
روش اطمینان یافتن از صحت رادیوگرافی براساس نظر پزشک معالج
نحوه نظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل ها ی تهیه شده

مقالات
  مقاله شماره 1:کارکنان مراکز پرتوتشخیصی ایران با استفاده از فیلم بج
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/J.%20Radiological%20Protectionr.gif
مقاله شماره 2: ارتقاء ايمني در پرتونگاري صنعتي با ابداع سيستم ارزيابي كمي
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/icrp.jpeg  مقاله شماره 4: کمیت های دزیمتری در حفاظت در برابر اشعه  ICRP

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg

 مقاله شماره6: كاهش دز راديولوژي تشخيصي در چند بيمارستان با اجراي برنامه اطمينان از كيفيت

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/irpa.png مقاله شماره 7: دز ژنتيكي در آزمايشات راديولوژي تشخيصي ايران
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg  مقاله شماره 8: ارزيابي عوامل سانحه در شركتهاي راديوگرافي صنعتي ايران

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​

لینک های مرتبط
  انجمن بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب

www.irsnt.com

شرکت آشنا پرتو سایان

www.apsayan.com

شرکت سینا پرتو

www.apsayan.com

شرکت پارسیان شرق

www.parsianndt.com


آيا ميدانيد؟