ورود | ثبت نام

 آزمون هاي اختصاصي دستگاه هاي راديولوژي ثابت و پرتابل آنالوگ و ديجيتال
http://prds.ir/portal/Portals/0/Pic8.png   ليست آزمون هاي دستگاه هاي راديولوژي ثابت و پرتابل طبق آخرين ضوابط سازمان انرژي اتمي ايران:

آزمون هاي اختصاصي راديوگرافي ثابت و پرتابل آنالوگ

شماره آزمون

نوع آزمون

RAD03

صجت FSD

RAD04

منطبق بودن ميدان نوري بر ميدان پرتو

RAD05

شدت نور كليماتور

RAD06

صحت ولتاژ

RAD07

تكرارپذيري ولتاژ

RAD08

صحت زمان

RAD09

تكرارپذيري زمان

RAD10

تكرارپذيري خروجي

RAD11

خطي بودن خروجي نسبت به زمان

RAD12

خطي بودن خروجي نسبت به mA

RAD13

اندازه گيري HVL

RAD14

نشت تيوب

RAD15

دانسيته استاندارد سيستم AEC

RAD16

تکرارپذیری آشکار ساز

RAD17

عملكرد زمان سنج هاي سيستم AEC

RAD18

عملكرد سيستم AEC نسبت به تغييرات kVp

RAD19

عملكرد سيستم AEC نسبت به تغييرات ضخامت فانتوم

RAD20

عمود بودن ميدان اشعه بر فيلم

RAD21

گرید

RAD22

آزمون های بصری

آزمون هاي اختصاصي راديوگرافي ثابت و پرتابل ديجيتال

Digit01

دامنه حساسیت Dynamic Range

Digit02

تکرار پذیری Reproducibility

Digit03

Dark Noise (دز صفر)

Digit04

خطی بودن Linearity (دز گیرنده تصویر و Pixel Value)

Digit05

محو تصاویر قبل Image retention

Digit06

آزمون پایداری نمایشگر دز Dose Indicator Consistency

Digit07

یکنواختیHomogeneity

Digit08

آرتیفکت Artifact

Digit09

خطای مقیاس Scaling Error

Digit10

قدرت تفکیک Spatial Resolution

Digit11

اعوجاج Image distortion

Digit12

قدرت تفکیک کنتراست کمResolution Low Contrast

Digit13

قدرت تفکیک کنتراست بالا Contrast Resolution High

 

 

مقالات
  مقاله شماره 1:کارکنان مراکز پرتوتشخیصی ایران با استفاده از فیلم بج
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/J.%20Radiological%20Protectionr.gif
مقاله شماره 2: ارتقاء ايمني در پرتونگاري صنعتي با ابداع سيستم ارزيابي كمي
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/icrp.jpeg  مقاله شماره 4: کمیت های دزیمتری در حفاظت در برابر اشعه  ICRP

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg

 مقاله شماره6: كاهش دز راديولوژي تشخيصي در چند بيمارستان با اجراي برنامه اطمينان از كيفيت

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/irpa.png مقاله شماره 7: دز ژنتيكي در آزمايشات راديولوژي تشخيصي ايران
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg  مقاله شماره 8: ارزيابي عوامل سانحه در شركتهاي راديوگرافي صنعتي ايران

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​

لینک های مرتبط
  انجمن بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب

www.irsnt.com

شرکت آشنا پرتو سایان

www.apsayan.com

شرکت سینا پرتو

www.apsayan.com

شرکت پارسیان شرق

www.parsianndt.com


آيا ميدانيد؟