ورود | ثبت نام

 آزمون هاي دستگاه هاي ماموگرافي آنالوگ و ديحيتال

ليست آزمون هاي دستگاه هاي ماموگرافي آنالوگ و ديجيتال طبق آخرين ضوابط سازمان انرژي اتمي ايران:

 

آزمون هاي اختصاصي دستگاه هاي ماموگرافي آنالوگ

شماره آزمون

نوع آزمون

MAM03

منطبق بودن ميدان نوري بر ميدان پرتو

MAM04

شدت نور كليماتور

MAM05

صحت ولتاژ

MAM06

تكرارپذيري ولتاژ

MAM07

صحت زمان ( در صورت وجود امكان انتخاب زمان )

MAM08

تكرارپذيري زمان ( در صورت وجود امكان انتخاب زمان )

MAM09

تكرارپذيري خروجي

MAM10

خطي بودن خروجي نسبت به mAs

MAM11

اندازه گيري HVL

MAM12

نشت تيوب

MAM13

دانسيته استاندارد سيستم AEC

MAM14

عملكرد زمان سنج هاي سيستم AEC

MAM15

عملكرد سيستم AEC نسبت به تغييرات ضخامت فانتوم (Thickness Tracking)

 

MAM16

دز غدهاي متوسط (MGD)

MAM17

فشار كمپرسور

MAM18

عمود بودن ميدان اشعه بر فيلم

MAM19

كنتراست تصوير

MAM20

قدرت تفكيك تصوير

MAM21

آزمون های بصری

آزمون هاي اختصاصي دستگاه هاي ماموگرافي ديجيتال

Digit01

دامنه حساسیت Dynamic Range

Digit02

تکرار پذیری Reproducibility

Digit03

Dark Noise (دز صفر)

Digit04

خطی بودن Linearity (دز گیرنده تصویر و Pixel Value)

Digit05

محو تصاویر قبل Image retention

Digit06

آزمون پایداری نمایشگر دز Dose Indicator Consistency

Digit07

یکنواختیHomogeneity

Digit08

آرتیفکت Artifact

Digit09

خطای مقیاس Scaling Error

Digit10

قدرت تفکیک Spatial Resolution

Digit11

اعوجاج Image distortion

Digit12

قدرت تفکیک کنتراست کمResolution Low Contrast

Digit13

قدرت تفکیک کنتراست بالا Contrast Resolution High

 

 

مقالات
  مقاله شماره 1:کارکنان مراکز پرتوتشخیصی ایران با استفاده از فیلم بج
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/J.%20Radiological%20Protectionr.gif
مقاله شماره 2: ارتقاء ايمني در پرتونگاري صنعتي با ابداع سيستم ارزيابي كمي
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/icrp.jpeg  مقاله شماره 4: کمیت های دزیمتری در حفاظت در برابر اشعه  ICRP

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg

 مقاله شماره6: كاهش دز راديولوژي تشخيصي در چند بيمارستان با اجراي برنامه اطمينان از كيفيت

 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/irpa.png مقاله شماره 7: دز ژنتيكي در آزمايشات راديولوژي تشخيصي ايران
 

 

 

 http://prds.ir/portal/Portals/0/ind1ex.jpeg  مقاله شماره 8: ارزيابي عوامل سانحه در شركتهاي راديوگرافي صنعتي ايران

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​

لینک های مرتبط
  انجمن بازرسی فنی و آزمایش های غیر مخرب

www.irsnt.com

شرکت آشنا پرتو سایان

www.apsayan.com

شرکت سینا پرتو

www.apsayan.com

شرکت پارسیان شرق

www.parsianndt.com


آيا ميدانيد؟