اطلاعیه شماره 6: اطلاعیه سازمان انرژی اتمی ایران در مورد لزوم استفاده مستمر از دزیمتر فیلم بج

اطلاعیه شماره 6: اطلاعیه سازمان انرژی اتمی ایران در مورد لزوم استفاده مستمر از دزیمتر فیلم بج