اطلاعیه شماره 4 : الزامات سازمان انرژی اتمی ایران در مورد تغییر اشتراک مراکز ارائه دهنده خدمات دزیمتری فردی

اطلاعیه شماره 4 : الزامات سازمان انرژی اتمی ایران در مورد تغییر اشتراک مراکز ارائه دهنده خدمات دزیمتری فردی

الزامات تغییر اشتراک خدمات دزیمتری فردی

 • مراکز متقاضی خدمات دزیمتری فردی، در هنگام تغ‌‌‌‌‌ییر اشتراک سرویس دزیمتری فردی ملزم به رعایت  الزامات ذیل می باشند:
 1. ارائه درخواست کتبی  به مرکز ارائه دهنده خدمات دزیمتری فردی فعلی، مبنی بر قطع اشتراک برای دوره های آتی.

تبصره: این درخواست باید حداقل دو ماه زودتر از تاریخ مورد درخواست برای خاتمه اشتراک خدمات دزیمتری فردی به مرکز خدمات دهنده دزیمتری فردی تحویل گردد.

 1. ارائه درخواست کتبی  به مرکز ارائه دهنده خدمات دزیمتری فردی جدید، مبنی بر برقراری اشتراک برای دوره های آتی.

تبصره: تاریخ اعلامی به مرکز خدمات دهنده جدید برای برقراری اشتراک دوره دزیمتری باید با تاریخ اعلامی به مرکز خدمات دهنده قبلی جهت خاتمه اشتراک خدمات دزیمتری فردی یکسان باشد.

 1. عودت به موقع دزیمترهای تحویلی به مرکز صادر کننده آن جهت قرائت و اعلام نتایج پرتوگیری مشترکین.
 2. دریافت نامه خاتمه اشتراک دزیمتری فردی از مرکز خد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مات دهنده فعلی و تحویل آن به مرکز خدمات دهنده جدید.

تبصره: با توجه به اینکه فرایند صدور نامه خاتمه اشتراک دزیمتری فردی مستلزم عودت دزیمترهای صادر شده می باشد لذا مرکز ارائه دهنده خدمات دزیمتری فردی جدید فقط برای یک دوره دزیمتری بدون دریافت نامه خاتمه اشتراک‌‌‌‌ دزیمتری فردی مجاز به ارائه خدمات است، بنابراین مراکز متقاضی باید در این مدت نسبت به دریافت نامه مذکور و ارسال آن به مرکز ارائه دهنده خدمات دزیمتری فردی جدید اقدام نمایند. در غیر اینصورت دریافت خدمات دزیمتری فردی دچار انفصال گردیده و مسئولیت و عواقب قانونی آن بعده مرکز متقاضی خواهد بود.

 • مراکز ارائه دهنده خدمات دزیمتری فردی، در هنگام تغییر اشتراک سرویس دزیمتری فردی مراکز کار با پرتو (جهت خاتمه خدمات دزیمتری و یا برقراری اشتراک جدید برای مراکز متقاضی که قبلا از مرکز دیگری خدمات دزیمتری فردی دریافت می کردند)  باید الزامات ذیل را رعایت کنند:

الف) جهت خاتمه خدمات دزیمتری

 1. دریافت درخواست کتبی از متقاضی
 2. دریافت دزیمترهای صادر شده جهت قرائت و تکمیل نتایج پرتوکاران تا تاریخ خاتمه اشتراک دزیمتری
 3. صدور نامه خاتمه اشتراک دزیمتری فردی و تحویل آن به متقاضی

تبصره 1 : صدور نامه خاتمه اشتراک دزیمتری فردی، باید صرفا منوط به ارائه درخواست کتبی خاتمه اشتراک دزیمتری فردی و عودت دزیمترهای تحویلی به مرکز صادر کننده آن جهت قرائت و تکمیل نتایج پرتوکاران باشد و به منظور جلوگیری از انفصال اشتراک دزیمتری، باید سریعاً صورت گیرد.
تبصره 2 : در صورتیکه مراکز کار با پرتو قادر به عودت برخی از دزیمترهای تحویلی نباشند (مفقودی، خرابی،...) مرکز سرویس دهنده خدمات دزیمتری فردی باید آن موارد را به عنوان دزیمترهای مفقودی تلقی نماید و مطابق با مفاد ذکر در قرارداد خود نسبت به جبران خسارت ناشی از آن اقدام کرده و سپس نامه خاتمه اشتراک دزیمتری فردی را صادر نماید. 

 1. قطع اشتراک خدمات مرکز و اطلاع رسانی رسمی به واحد قانونی مبنی بر خاتمه اشتراک.

ب) جهت برقراری اشتراک جدید برای مراکز متقاضی که قبلا از مرکز دیگری خدمات دزیمتری فردی دریافت می کردند.

 1. دریافت درخواست کتبی از متقاضی مبنی بر ایجاد اشتراک خدمات دزیمتری فردی از تاریخ مشخص.
 2. دریافت و بررسی نامه خاتمه اشتراک دزیمتری فردی متقاضی از مرکز خدمات دهنده قبلی.

تبصره 1: این بررسی میتواند شامل استعلام از واحد قانونی و یا از مرکز صادر کننده نامه باشد. بدیهی است مسئولیت صحت و یا عدم صحت نامه به عهده مرکز جدید سرویس دهنده خدمات دزیمتری فردی می باشد.
تبصره 2: با توجه به اینکه فرایند صدور نامه خاتمه اشتراک دزیمتری فردی زمانبر می باشد مرکز جدید سرویس دهنده خدمات دزیمتری فردی می تواند برای اولین دوره دزیمتری مورد درخواست، بدون دریافت نامه خاتمه اشتراک دزیمتری فردی، دزیمترهای آن دوره را صادر کند مشروط به آنکه مرکز متقاضی متعهد شود تا پایان آن دوره، نامه مذکور را از مرکز قبلی سرویس دهنده خدمات دزیمتری خود دریافت کرده و به مرکز جدید تحویل دهد. در صورتیکه مرکز متقاضی طبق تعهد خود نتواند نامه خاتمه اشتراک دزیمتری فردی را ارائه دهد مرکز جدید خدمات دهنده دزیمتری فردی مجاز به ادامه ارائه این خدمات نمی باشد.

 1. برقراری اشتراک جدید و اطلاع رسانی رسمی به واحد قانونی .
 2. عدم پذیرش و قرائت دزیمترهای دوره هایی که تاریخ صدور آنها مربوط به قبل از برقراری اشتراک جدید بوده و توسط سرویس دهنده پیشین صادر شده است.