اطمینان از کیفیت در مراکز پرتوتشخیصQuality Assurance

اطمینان از کیفیت در مراکز پرتوتشخیصQuality Assurance


شرکت خدمات دزیمتری پارسیان با کمک نیروهای متخصص خود امادگی دارد که برای مراکز پرتوتشخیصی دستور العمل های لازم برای اجرای برنامه اطمینان از کیفیت Quality Assurance را جهت تضمین دستیابی به اهداف زیر تهیه نماید :
•ارتقاء کیفیت تصاویر رادیوگرافی
• کاهش هزینه های تصویر برداری
• کاهش پرتوگیری بیماران و کارکنان

 این دستورالعملها شامل عبارتند از:
•روش انجام آزمایشات
•روش ارزیابی دز بیمار
•روش کنترل کیفی دستگاهها
•برنامه آموزش و بازآموزی پرسنل
•دستورالعمل بررسی های کلینکی
•دستورالعمل اقدامات اصلاحی
•روشهای اندازهگیری پارامترهای فیزیکی دستگاهها و تجهیزات
•روش اصلاح پارامتر ها
•ثبت اطلاعات
•مراحل پذیرش بیمار
•روش اطمینان یافتن از صحت رادیوگرافی براساس نظر پزشک معالج
•نحوه نظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل ها ی تهیه شده