طراحی و محاسبات حفاظ

طراحی و محاسبات حفاظ

 •طراحی و تهیه نقشه بخش های پرتوتشخیصی
•انجام محاسبات حفظ برای کلیه مراکز کار با پرتو شامل مراکز صنعتی ، پزشکی و پژوهشی
•مشاوره برای انتخاب مناسبت ترین مصالح مورد نیاز و روش صحیح استفاده و نصب
•برآورد پرتوگیری کارکنان و مردم قبل از نصب و بهره برداری از منابع پرتو
•طراحی سیستم های حفاظتی و ایمنی برای منابع پرتو
•آنجام آزمون های کیفی حفاظ های سربی ساخته شده نظیر روپوش سربی، پارتیشن های سربی، و غیره