طراحی و محاسبات حفاظ

طراحی و محاسبات حفاظ

 • طراحی ایمنی و حفاظت سازی  بخش های پرتوتشخیصی براساس آخرین استاندارد های ICRP
• انجام محاسبات حفاظ برای انواع دستگاههای پرتو ساز و مواد پرتوزا در  مراکز کار با پرتو شامل مراکز صنعتی ، پزشکی و پژوهشی
•  ارائه حدمات مشاوره ای و تهیه دستورالعمل های کار در محیط های کار با منابع نپرتو
• محاسبه پتانسیل  پرتوگیری کارکنان و مردم در شرایط کار عادی و سوانح پرتو گیری  قابل پیش بینی
• آنجام آزمون های کیفی حفاظ های سربی ساخته شده نظیر روپوش سربی، پارتیشن های سربی، و غیره