تهیه دستورالعمل برای مراکز کار با اشعه

تهیه دستورالعمل برای مراکز کار با اشعه

1-دستور العمل مونیتورینک محیط کار

2- دستور العمل مونیتورینگ فردی

3-دستورالعمل اورژانس های پرتوی

دستوراالعمل کار در صورت افزایش پرتوگیری از آستانه های بررسی و اقدام

4- دستورالعمل روشهای کاری

5- دستور العمل شرح وظائف و مستولیت ها