عملکرد گروه دزیمتری فیلم بج

عملکرد گروه دزیمتری فیلم بج

گروه دزیمتری فیلم بج از فروردین ماه سال 1387، بطور مرتب هر دوماه یکبار فیلم بج کارکنان مراکز کار با اشعه را تعویض میکند. فعالیت این گروه  در  هر دوره دزیمتری به شرح زیر خلاصه میگردد

1-تهیه گزارش اسامی و تخصیص شماره فیلم بج پرتوکاران به تفکیک مرکز ،محل کار، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از مراکز

2- پرس شماره فیلم بچ هر پرتوکار بر روی فیلم 

3-بسته بندی پاکت فیلم بج ( شامل لیست اسامی پرتوکاران مرکز، فیلم و بج به تعداد درخواست مشترک و نتایج دزیمتری فیلم بج دوره گذشته و...)

4- ارسال بسته های فیلم بج از ظریق پست سفارشی یا پیشتاز

5-جمع آوری و ثبت فیلم های استفاده شده مشترکین

6- ظهور و ثبوت

2-دانسیتومتری

3-دزیمتری،

4-تهیه گزارش ،

5-اعلام نتایج برای مشترکین و سازمان انرژی اتمی ایران

 

 

نمودار  مراکز و   کارکنان تحت پوشش فیلم بج از دوره هشتم ( فروردین ماه 1387) تا دوره شصت و هشتم(فروردین ماه 1397)