فعالیت های گروه آموزش

فعالیت های گروه آموزش

 
 

عمده ترین فعالیت این گروه برنامه ریزی واجرای دورهای آموزشی در زمینه های زیرمی باشد:

 1.  حفاظت و ایمنی اشعه در تاسیسات هسته ای
 2. مونیتورینک آلاینده های پرتوزا در محیط زیست
 3. مونیتورینک محیطی پرتوهای یونساز
 4. دزیمتری پرتوها
 5. کالیبراسیون و کنترل کیفی تحهیزات سنجش پرتو
 6. کنترل کیفی دستگاهی مرتبط با مواد پرتوزا و یا دستگاههای مولد پرتو
 7. استاندارد های حفاطت و ایمنی
 8. نظایر آنها
 
 

در مواردی که یک دوره خاص برای اولین بار درخواست گردد، این گروه براساس نیاز  و شرایط پیشنهادی متقاضی و متعاقب قرارداد منعقده اقدامات زیر را انجام میدهد:

 1. تعیین فهرست عناوین دروس دوره
 2. زمان بندی برای  تدریس هر یک از موضوعات درسی 
 3. تهیه جزوه برای هر یک از موضوعات درسی
 4. هماهنگی با سازمان انرژی اتمی جهت اخذ تائیدیه برگزاری دوره
 5. تامین مدرس متخصص و مجرب در ارتباط با هریک از موضوعات آموزشی
 6.  برگزاری برنامه آموزش
 7. برگزاری آزمون
 8. ارائه گواهینامه 
 

 

آمار دوره های آموزشی که توسط این شرکت برای پرتوکاران مراکز صنعتی کار با پرتو و کارشناسان مراکز پرتو تشخیصی از سال 1385 تا 1399 برگزار شده به شرح جدول زیر است :

ردیف

عنوان دوره

مدت دوره

تعداد دوره های برگزار شده

1

دوره آموزش مقدماتی حفاظت در برابر اشعه

3 هفته

2

2

دوره آموزش پیشترفته حفاظت در برابر اشعه ویژه مسئولین طرح و فیزیک بهداشت

1 هفته

1

3

دوره آموژش حفاظت در برابر اشعه ویژه کارکنان نیروگاه اتمی بوشهر

3 روز

1

4

دوره آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه کارکنان معادن اورانیم

3 روز

1

5

دوره آموزش کنترل کیفی دوربین های پرتونگاری صنعتی

2 هفته

1

6

دوره آموزش کنترل کیفی دستگاههای پرتوتشخیصی

1 هفته

23

7

دوره آموزش فیلم بج

یک روز

12