آمار پروژه ها

آمار پروژه ها

از سال 1387 تا سال 1392 پروژه های زیر انجام شده است :

ردیف

عنوان پروژه

سفارش دهنده

تعداد

2

بررسی کیفیت تجهیزات حفاظت در برابر اشعه وبرآورد ضخامت معادل سرب (روپوش سربی، تخت بیمار، پارتیشن های سربی و نظائر آن )

شرکت های تولید کننده تجهیزات حفاظتی

28

3

بازرسی مراکز کار با اشعه و تعیین نشت پرتوها در محیط کار

مراکز کار با اشعه

76