آمار کالیبراسیون دستگاهای سنجش پرتو

آمار کالیبراسیون دستگاهای سنجش پرتو

تعداد دستگاههای سنجش پرتو که از تاریخ 86/07/01 تا 93/07/30 عمدتا از طرف شرکت های پرتونگاری صنعتی برای کالیبراسیون به این شرکت ارسال و پس از کالیبراسیون گواهی نامه برای آنها صادر شده است به شرح زیر میباشد:

 

ردیف

نوع دستگاه

تعداد دستگاه کالیبره شده

1

دزیمتر های هشداردهنده

55

2

دزیمتر های قلمی آنالوگ و دیجیتال

3858

3

دزیمتر های محیطی دیجیتال

1601

4

دزیمتر های محیطی آنالوگ

1207

5

دزیمتر های فردی دیجیتال

1395

6

دزیمتر های نوترونی

20

جمع کل:

8136