مجموع ساعات تدریس

مجموع ساعات تدریس

ردیف

عنوان دوره

ساعت دروس عمومی

ساعات دروس تخصصی

مجموع ساعات

1

مقدماتی صنعتی(پرتونگاری)

37

23

60

2

مقدماتی صنعتی(غیرپرتونگاری)

37

13

50

3

مقدماتی پزشکی(رادیولوژی،رادیوتراپی و پزشکی هسته ای)

37

23

60

4

مقدماتی تاسسیات هسته ای

37

32

63

5

دندانپزشکی

20

20

6

بازآموزی مقدماتی صنعتی(پرتونگاری)

16

16

7

بازآموزی پیشرفته صنعتی(پرتونگاری)

16

16