شرایط دوره های حفاظت در برابر اشعه

شرایط دوره های حفاظت در برابر اشعه

1. دوره های مقدماتی حفاظت در برابر اشعه جهت دریافت مجوز کار در مراکز کار با پرتو برنامه ریزی شده است.

2. مفاد درسی در این دوره ها متناسب با شرایط و منابع پرتو موجود در محل کار انتخاب شده است.

3. افراد با حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه میتوانند در دوره مقدماتی شرکت و در صورت قبولی در آزمون گواهینامه دریافت نمایند. (حد نصاب نمره قبول درآزمون 50% است.)

4. دارندگان این گواهینامه میتوانند با مجوز سازمان  انرژی اتمی ایران در مراکز کار بارتو استخدام شوند.

5. افرادیکه در آزمون اول موفق به اخذ نمره قبولی نشوند یک نوبت فرصت برای آزمون مجدد داده می شود.

6. افرادی که در آزمون مجدد همچنان نا موفق باشند، به شرط حضور در کلاس (حداقل 90 درصد کل ساعات درسی)  گواهینامه معادل داده میشود.

7. دارندگان گواهینامه معادل میتوانند بعنوان کمک پرتو نگار در مراکز پرتو نگاری صنعتی اشتغال یابند.

8. دارندگان مدارک تحصیلی زیر دیپلم نیز می توانند در دوره مقدماتی شرکت نمایند و در صورت حضور مستمر گواهینامه معادل دریافت کنند.

9. استثنائا" در امور پرتو پزشکی، دارندگان مدارک تحصیلی زیر دیپلم در صورت دارا بودن حداقل 4 سال سابقه کار در بخش های پرتو پزشکی میتوانند در این دوره شرکت و در صورت قبولی در آزمون گواهینامه دریافت نمایند.

دروس دوره های مقدماتی به دو بخش دروس عمومی و اختصاصی طبقه بندی شده است. دروس عمومی برای کلیه دوره های مقدماتی مشابه است. دروس اختصاصی متناسب با نیاز های آموزشی حفاظت در برابر اشعه در مراکز مختلف نظیر مراکز پرتونگاری صنعتی، مراکز پرتو پزشکی، تاسیسات هسته ای تدوین شده است