مزایای استفاده از فیلم بج (Film Badge Advantages)

مزایای استفاده از فیلم بج (Film Badge Advantages)

  1.   فیلم بج یک ابزار کامل و جامع برای  مونیتورینک فردی است.
  2.   فیلم بج برای تعیین  پرتوگیری کارکنان از انواع پرتوهای ایکس ، گاما و بتا ، با دقت قابل قبول قابل استفاده است.
  3.  فیلم بج ساده، سبک و  کم حجم  بوده و هنگام کار با پرتو هیچگونه مزاحمتی برای پرتوکار ندارد.
  4. فیلم بج در برابر ضربه و یا حرکات شدید مقاوم است .
  5.   دامنه اندازه گیری پرتوگیری فیلم بج وسیع است. بطوریکه  پرتوگیری  از حد  زمینه محیطی تا حد دز های کشنده  توسط فیلم بج قابل اندازه گیری است .
  6.  تشخیص  نوع و انرژی پرتو دریافتی توسط فیلم بج امکان پذیر است ( آگاهی از این اطلاعات بخصوص در  سوانح پرتوگیری برای تصمیم گیری روش درمان بسیار موثر است ). 
  7.  اطلاعات پرتوگیری  توسط فیلم بج بطور داۀم  ثبت می شود بطوریکه از آن میتوان بعنوان مدرک پرتوگیری استفاده کرد.
  8.  در صورت استفاده از فیلم بج امکان تشخیص پرتوگیری  واقعی از غیر واقعی وجود دارد.
  9.  اگر هنگام کار با پرتو،  شیئی  بین منبع پرتو و دزیمتر قرار بگیرد،  این شیئ  باعث خطاهای جبران ناپذیر روی نتایج  انواع  دزیمتر های فردی می شود. در  صورتیکه اگر از فیلم بج استفاده شود، تصویر شیئ روی فیلم قابل رویت بوده و اپراتور بسهولت میتواند صحیح ترین قرائت را انجام داد .
سیامک برهان  آزاد