راهنمای استفاده از فیلم بج (Film badge User Guide)

راهنمای استفاده از فیلم بج (Film badge User Guide)

 

1- دریافت فیلم بج 

شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان ، هر دو ماه یکبار (در بازه زمانی بیست و پنجم تا سی ام ماههای زوج )، بسته های پستی فیلم بچ را  برای مشترکین ارسال می کند. هر بسته پستی عبارتند از :

1  -   فهرست اسامی استفاده کنندگان فیلم بج با با ذکر شماره فیلم .
2-   فیلم پرسنلی: برای هر پرتوکار، یک فیلم شماره شده داخل بسته قرار دارد. شماره روی فیلم 8 یا 9 رقم است که همان شماره ای است که مقابل  نام پرتوکار در برگه فهرست اسامی نوشته شده است. دو شماره اول سمت راست، کد پرتوکار و دو شماره دوم کد دوره و چهار یا پنج شماره آخر کد اشتراک فیلم بج مرکز است.
3-     فیلم کنترل: فیلمی است که شماره دورقم سمت راست آن دو صفر می باشد. ارزیابی اثرات زمینه محیطی بر روی فیلم های پرسنلی استفاده می شود.
4-     پاکت سفید خالی: پاکتی که روی آن شماره کد اشتراک مشترک و آدرس شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان نوشته شده است. مشترک باید پس از دریافت فیلم های هر دوره فیلم های دوره قبل را داخل این پاکت قرار داده پست نماید.
5-     بج: قاب پلاستیکی فیلم (به تعداد مورد درخواست مشترک)
6-     نتایج پرتوگیری دوره های قبل:در صورتیکه مراکز فیلم های دوره قبل خود را به شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان عودت داده باشند.    

شکل 1 - محتویات داخل پاکتهای فیلم بج                  شکل 2: نمایش شماره روی فیلم

2- تعویض فیلم  و برگرداندن فیلم های استفاده شده 

     مسئول فیزیک بهداشت در هر مرکز مستولیت توزیع فیلم های دریافتی به پرتوکاران و جمع آوری فیلم های استفاده شده آنها می باشد. 
     فیلم های  جدید از  فیلم های دوره گذشته  توسط شماره  دوره ( ارقام  سوم و چهارم سمت راست شماره درج شده روی فیلم )  قابل تشخیص است، شماره دوره در هر نوبت ارسال فیلم یک شماره اضافه می شود.
     مسئول فیزیک بهداشت باید تمام فیلم های دوره گذشته را کنترل و در داخل پاکت سفید اضافی که از طرف این شرکت ارسال شده قرار داده و پست نماید.


3- مشخصات بج و نحوه قرار دادن فیلم داخل بج

     پرتوکاران باید فیلم دوره جدید را داخل بج قرار داده و بر روی سینه نصب نمایند. توجه داشته باشند که فیلم داخل بج طوری قرار داده شود که شماره آن از  پنجره باز دیده شود.
     بج یا قاب نگهدارنده فیلم، از جنس پلی پروپیلن ساخته شده است. از فیلترهای داخل بج برای تشخیص نوع و کیفیت  پرتو استفاده می شود. لذا هنگام قرار دادن فیلم در بج باید دقت شود که فیلتر ها در محل خود قرار داشته باشند در غیر اینصورت باید نسبت به تعویض بج اقدام شود.

 

4- محل نگهداری فیلم کنترل

   فیلم کنترل باید  بدون بج در محلی دور از اتاقهای پرتودهی، نور مستقیم آفتاب و رطوبت قرار داده شود. در هر دوره پس از دریافت فیلم های نوبت جدید، فیلم های دوره قبل جمع آوری و همراه با فیلم کنترل دوره قبل جهت ارزیابی پرتوگیری به آدرس شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان عودت داده شود.


5- محل نصب فیلم بج

     در شرایط عادی کار با پرتو بهترین محل نصب فیلم روی سینه می باشد.در صورت استفاده از روپوش سربی ، محل فیلم بج را تغییر ندهید و فیلم بج باید در زیر روپوش قرار بگیرد (فیلم بج باید دز دریافتی به بدن را نشان دهد  و اگر روی روپوش باشد مقدار قرائت شده واقعی نخواهد بود.)

 

      در مواردی که پرتوگیری دستها بطور محسوس بیشتر از سایر اندام های بدن باشد. میتوان برای دستها یک فیلم بج اضافی تهیه و روی دست نصب کرد. در اینگونه موارد دز موثر از رابطه زیر محاسبه می شود:
E = 0.5 HU + 0.025 HO 
در این رابطه HO نتیجه فیلم بجی است که روی دست و HU نتیجه فیلم بجی است که زیر روپوش نصب شده است.

 

6- توصیه های کلی جهت استفاده از فیلم بج:

•    فیلم هایی که بدون بج روی بدن نصب شده باشند قابل دزیمتری نیستند.
•    فیلم کنترل همواره باید بدون بج و دور از تابش پرتوها نگهداری شود.
•    هنگام عودت فیلم های پرسنلی، باید شماره دوره همه فیلم های پرسنلی و فیلم کنترل یکسان باشد .  
•    فیلم های پرسنلی زمانی که مورد استفاده قرار نمی گیرند باید در کنار فیلم کنترل در محلی مناسب،  دور از تابش پرتو و مواد شیمیایی و فشار، رطوبت کمتر از 60 درصد ، دما در حدود 10 درجه سانتی گراد قرار داده شوند.
•    دقت شود که لفاف کاغذی روی فیلم پاره نشود.
•    فیلم بج در معرض تابش مستقیم نور آفتاب قرار نگیرد.
•    در طول مدت استفاده، فیلم داخل بج جابجا نشود.
•    دزیمتری فیلم هایی که بدون فیلم کنترل همان دوره عودت داده شوند فاقد دقت لازم خواهد بود.
•    در صورتیکه با مواد پرتوزای باز کار می شود (مانند مراکز پزشکی هسته ای)  دقت شئذ مع بج یا فیلم به مواد پرتوزا آلوده نشود.
•    پرتوکاران از فیلم بج فقط در مرکزی استفاده کنند که فیلم بج برای آن مرکز تهیه شده است.
•    هنگام دریافت فیلمهای نوبت جدید باید فیلمهای دوره قبل در اسرع وقت جهت بررسی به شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان عودت داده شود. لازم است دقت شود شماره نوبت کلیه فیلمها یکسان باشد.
•    اگر از موعد عودت فیلم ها بیش از 2 نوبت گذشته باشد ( حدود 4 ماه ) قابل دزیمتری نبوده و نتیجه آن گزارش نخواهد شد.
•    پرتوکاران نباید بدون فیلم بج در محیط کار با اشعه قرار گیرند. لذا تا دریافت فیلم های نوبت بعد همچنان باید از فیلم بج نوبت قبل استفده کنند.
•    در گزارش پرتوگیری مقابل فیلم هایی که پرتوگیری آنها در حد زمینه محیطی باشند، علامت ستاره به مفهوم پرتوگیری غیر قابل ملاحظه درج می گردد.
•    حد مجاز پرتوگیری سالیانه 20 میلی سیورت است. با این وجود اگر پرتوگیری هر نوبت فیلم بج بیش از 1 میلی سیورت باشد، مراتب به سازمان انرژی اتمی بعنوان پرتوگیری بیش از حد آستانه گزارش داده می شود. مسئولین مراکز و پرتوکاران ملزم هستند علت آن را بررسی و در صورت لزوم در اختیار سازمان انرژی اتمی ایران قرار دهند.
سیامک برهان آزاد