دوره های دزیمتری و مونیتورینگ

دوره های دزیمتری و مونیتورینگ

1.دوره آموزش فیلم بج
•موضوع دوره :
اشتنائی با مقررات و استاندارد های حفاظت در برابر اشعه
آشنائی با روش دزیمتری فیلم بج
روش های ارتقاء کیفیت دزیمتری با فیلم بج
•شرایط شرکت کننده گان:
 فقط اشتعال در یکی از مراکز کار با اشعه.

2. دوره های تخصصی

دوره های زیر  ویژه کارکنان مراکز کار با اشعه در صورت دریافت درخواست با هماهنگی درخواست دهنده توسط کارشناسان مجرب  برگزار می گردد
•دوره دزیمتری و کالیبراسیون ویزه کارکنان مراکز پرتودرمانی
•دوره برنامه ریزی اورژانس برای مقابله با سوانخ هسته ای
•دوره مونیتورینگ محیطی تاسیسات هسته ای
•دوره آشنائی با سیستم های شمارش و اسپکترومتری آلفا و گاما
•دوره آشنائی با فیزیک تجهیزات پزشکی هسته ای