لیست آزمون های دستگاه های رادیولوژی ثابت و پرتابل

لیست آزمون های دستگاه های رادیولوژی ثابت و پرتابل

 
https://prds.ir/portal/Portals/0/Pic8.png   لیست آزمون های دستگاه های رادیولوژی ثابت و پرتابل طبق آخرین ضوابط سازمان انرژی اتمی ایران:

 

آزمون های اختصاصی رادیوگرافی ثابت و پرتابل آنالوگ

شماره آزمون

نوع آزمون

RAD03

صجت FSD

RAD04

منطبق بودن میدان نوری بر میدان پرتو

RAD05

شدت نور کلیماتور

RAD06

صحت ولتاژ

RAD07

تکرارپذیری ولتاژ

RAD08

صحت زمان

RAD09

تکرارپذیری زمان

RAD10

تکرارپذیری خروجی

RAD11

خطی بودن خروجی نسبت به زمان

RAD12

خطی بودن خروجی نسبت به mA

RAD13

اندازه گیری HVL

RAD14

نشت تیوب

RAD15

دانسیته استاندارد سیستم AEC

RAD16

تکرارپذیری آشکار ساز

RAD17

عملکرد زمان سنج های سیستم AEC

RAD18

عملکرد سیستم AEC نسبت به تغییرات kVp

RAD19

عملکرد سیستم AEC نسبت به تغییرات ضخامت فانتوم

RAD20

عمود بودن میدان اشعه بر فیلم

RAD21

گرید

RAD22

آزمون های بصری

آزمون های اختصاصی رادیوگرافی ثابت و پرتابل دیجیتال

Digit01

دامنه حساسیت Dynamic Range

Digit02

تکرار پذیری Reproducibility

Digit03

Dark Noise (دز صفر)

Digit04

خطی بودن Linearity (دز گیرنده تصویر و Pixel Value)

Digit05

محو تصاویر قبل Image retention

Digit06

آزمون پایداری نمایشگر دز Dose Indicator Consistency

Digit07

یکنواختیHomogeneity

Digit08

آرتیفکت Artifact

Digit09

خطای مقیاس Scaling Error

Digit10

قدرت تفکیک Spatial Resolution

Digit11

اعوجاج Image distortion

Digit12

قدرت تفکیک کنتراست کمResolution Low Contrast

Digit13

قدرت تفکیک کنتراست بالا Contrast Resolution High