آزمون های اختصاصی دستگاه های سی تی اسکن

آزمون های اختصاصی دستگاه های سی تی اسکن

 
    لیست آزمون های اختصاصی دستگاه های سی تی اسکن طبق آخرین ضوابط سازمان انرژی اتمی ایران:
 

آزمون های اختصاصی دستگاه های سی تی اسکن

شماره آزمون

نوع آزمون

CT01

مشخصات تیوب

CT02

مشخصات دستگاه

CT03

صحت ولتاژ

CT04

تکرارپذیری ولتاژ

CT05

صحت زمان

CT06

تکرارپذیری زمان

CT07

CT Dose Index در فانتوم (سر)

CT08

تغییرات CTDI در هوا نسبت به ضخامت اسلایس

CT09

تغییرات CTDI در هوا نسبت به kVp

CT10

تغییرات CTDI در هوا نسبت به mA

CT11

تغییرات CTDI در هوا نسبت به زمان

CT12

پهنای مقطع تصوی شده (Z Sensitivity)

CT13

بازده هندسی (Geometric Efficiency)

CT14

اندازه گیری HVL

CT15

نشت تیوب و کلیماتور

CT16

صحت عدد CT

CT17

صحت عدد CT در موقعیت های مختلف بیمار

CT18

صحت عدد CT در ضخامت های مختلف بیمار

CT19

صحت عدد CT در آلگوریتم های مختلف بازسازی تصویر

CT20

صحت عدد CT در ضخامت های مختلف تصویرگیری

CT21

یکنواختی عدد CT

CT22

یکنواختی عدد CT (دانسیته نوری!) در هاردکپی

CT23

خطی بودن عدد CT

CT24

نویز

CT25

قدرت تفکیک فضایی در کنتراست بالا

CT26

قدرت تفکیک فضایی در کنتراست پایین

CT27

اعوجاج تصویر

CT28

اعوجاج تصویر در هارد کپی

CT29

صحت Gantry Tilt

CT30

تطابق نورهای داخلی و خارجی سطح axial

CT31

انطباق نور داخلی سطح axial با سطح axial

CT32

تطابق نورهای سطح sagital و coronal (هم مرکزی محل تقاطع نورهای نشانگر و مرکز گانتری)

CT33

صحت جابجایی تخت

CT34

صحت تنظیم نقطه صفر تخت

CT35

صحت ابزار انداه گیری فاصله در تصویر

CT36

صحت سیستم مکان یابی

CT37

آزمون های بصری