اطمینان-از-کیفیت-Quality Assurance

اطمینان-از-کیفیت-Quality Assurance

تهیه دستورالعمل های لازم برای اجرای برنامه های  اطمینان از کیفیت Quality Assurance  برای مراکز پرتو تشخیصی بمنظور اطمینان از دستیابی به اهداف زیر :
    •ارتقاء کیفیت تصاویر رادیوگرافی
    • کاهش هزینه های تصویر برداری
    • کاهش پرتوگیری بیماران و کارکنان

 این دستورالعملها شامل عبارتند از:
    •روش انجام آزمایشات
    •روش ارزیابی دز بیمار
    •روش کنترل کیفی دستگاهها
    •برنامه آموزش و بازآموزی پرسنل
    •دستورالعمل بررسی های کلینکی
    •دستورالعمل اقدامات اصلاحی
    •روشهای اندازهگیری پارامترهای فیزیکی دستگاهها و تجهیزات
    •روش اصلاح پارامتر ها
    •ثبت اطلاعات
    •مراحل پذیرش بیمار
    •روش اطمینان یافتن از صحت رادیوگرافی براساس نظر پزشک معالج
    •نحوه نظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل ها ی تهیه شده