دامنه فعالیت

دامنه فعالیت

انواع دستگاههای زیر ، در صورت سلامت بودن ،خداکثر ظرف مدت 48 ساعت توسط کارشناسان این شرکت کالیبره و برای آنها گواهی کالیبراسیون صادر می گردد.

 

 1.دزیمتر های محیطی پرتابل

 
   
   
 2.موننیتور های محیطی هشدار دهنده ثابت
 


 
 
 
 
 
 3.مونیتور های فردی دیجیتال
 
 
 
 4.مونیتور های فردی آنالوگ
 
   
 5.دزیمتر های محیطی سنجش پرتوهای نوترون