آزمایشگاه کالیبراسیون

آزمایشگاه کالیبراسیون

آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان

 

شرح آزمایشگاه :

آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان مجهز به چشمه های گامازای سزیم 137 میباشد . میدان پرتو در نواحی مختلف این آزمایشگاه توسط اتاقک های یونساز آژمایشگاه دزیمتری ثانویه و قابل ردیابی با استاندارد های آژانس بین المللی انررژِ اتمی می باشد. این آزمایشگاه دارای گواهینامه از مرکز استاندارد دزیمتری کرج می باشد و مجوز  فعالیت خود را از سازمان انرژِ اتمی ایران دریافت کرده است . 

 

خدمات کالیبراسیون

 

  فیلم بج

* ترمولومینسانس

* دزیمتر های قلمی و قرائت مستقیم ( آنالوگ و دیجیتال)

* انواع مونیتور های محیطی (پرتال، ثابت ، آنالوگ و تیجیتال) در برابر پرتوهای گاما

*  انواع دزیمتر های نوترونی (نوترونها تند، متوسط و حرارتی) 

                    تصویری از سیستم پرتودهی آزمایشگاه کالیبراسیون 

توضیح:  دستگاههای زیر  در صورت سلامت بودن حداکثر ظرف مدت 48 ساعت در میدان استاندارد پرتو های گاما و یا نوترون کالیبره و  گواهی کالیبراسیون براساس معیار های  واحد قانونی (سازمان انرژی اتمی ایران)صادر می گردد.

 

   

 1. کالیبراسیون دزیمتر های محیطی پرتابل

دامنه اندازه گیری : از 100 میکرو گری تا 100 میلی گری

منبع پرتودهی استاندارد:  سزیم 137

 
   
 2.موننیتور های محیطی هشدار دهنده ثابت
 


 
 
 
 
 
 3.مونیتور های فردی دیجیتال
 
 
 
 4.مونیتور های فردی آنالوگ
 
   
 5.دزیمتر های محیطی سنجش پرتوهای نوترون