شرح خدمات کالیبراسیون دستگاههای سنجش پرتو

شرح خدمات کالیبراسیون دستگاههای سنجش پرتو

توضیح:  دستگاههای زیر  در صورت سلامت بودن حداکثر ظرف مدت 48 ساعت در میدان استاندارد پرتو های گاما و یا نوترون کالیبره و  گواهی کالیبراسیون براساس معیار های  واحد قانونی (سازمان انرژی اتمی ایران)صادر می گردد.

 

 1.دزیمتر های محیطی پرتابل

 
 

 1. کالیبراسیون دزیمتر های محیطی پرتابل

دامنه اندازه گیری : از 100 میکرو گری تا 100 میلی گری

منبع پرتودهی استاندارد:  سزیم 137

 
   
 2.موننیتور های محیطی هشدار دهنده ثابت
 


 
 
 
 
 
 3.مونیتور های فردی دیجیتال
 
 
 
 4.مونیتور های فردی آنالوگ
 
   
 5.دزیمتر های محیطی سنجش پرتوهای نوترون